KUKA OLI SY­VÄ­KURK­KU?

Mailmaan historian käännekohtia - - Watergate -

Bob Woodward The Was­hing­ton Post -leh­des­tä tun­si FBI-läh­teen, jol­ta hän sai sään­nöl­li­ses­ti tie­to­ja. Wa­ter­ga­te-skan­daa­lin alus­sa läh­de oli täy­del­li­ses­sä ase­mas­sa pre­si­den­tin tark­kai­le­mi­sen ja si­tä seu­raa­vaan tut­ki­muk­sen kan­nal­ta. Hä­nen läh­teen­sä oli Mark Felt, jo­ka oli FBI:n va­ra­joh­ta­ja. Woodward kut­sui hän­tä ni­mel­lä ”ys­tä­vä­ni” mut­ta Post-leh­den toi­mit­ta­ja Howard Si­mons an­toi hä­nel­le uuden sa­la­ni­men ”Sy­vä­kurk­ku” – jo­ka viit­ta­si erää­seen tuon ajan por­no­fil­miin – suo­ja­tak­seen tä­män hen­ki­löl­li­syy­den.

Pei­te­ni­mi sai ih­mis­ten mie­li­ku­vi­tuk­sen liik­keel­le: Woodward siir­si ko­tin­sa ik­ku­nal­la ole­vaa kuk­ka­ruuk­kua ha­lu­tes­saan ta­va­ta. Sen jäl­keen Felt vas­ta­si hä­nel­le kir­joit­ta­mal­la toi­mit­ta­jan sa­no­ma­leh­teen so­pi­van kel­lo­na­jan. He ta­pa­si­vat py­sä­köin­ti­hal­lis­sa Vir­gi­nias­sa.

Läh­de ker­toi Woodwar­dil­le tie­toa tut­ki­muk­ses­ta ja pal­jas­ti mo­ni­syi­sen pre­si­den­tin ku­moa­mi­seen täh­tää­vän pe­tos­vyyh­din. Woodward suo­je­li kol­le­gan­sa Carl Berns­tei­nin kans­sa Sy­vä­kur­kun hen­ki­löl­li­syyt­tä 30 vuot­ta en­nen kuin Felt tu­li vuon­na 2005 it­se jul­ki­suu­teen vain kol­me vuot­ta en­nen kuo­le­maan­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.