Odot­taa­ko uusi on­net­to­muus kul­man ta­ka­na?

Mailmaan historian käännekohtia - - Tšernobyl -

Tšernobylin on­net­to­muu­den seu­rauk­set tun­tu­vat yhä laa­jal­ti ja eri ta­hot ovat an­ta­neet eri­lai­sia ar­vioi­ta uh­rien mää­räs­tä. Maailman ter­veys­jär­jes­tö ar­vioi lu­vuk­si 4 000 ja Green­peace-jär­jes­tös­sä ar­vioi­daan kuo­lo­nuh­re­ja ole­van vä­hin­tään 10 000, to­den­nä­köi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Ta­lou­del­li­set me­ne­tyk­set ovat myös ol­leet suu­ret. Mi­hail Gor­batšov il­moit­ti Neu­vos­to­lii­ton käyt­tä­neen 18 mil­jar­dia ruplaa suo­ja­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­seen ja ym­pä­ris­tön puh­dis­tus­töi­hin, mi­kä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä val­tion va­ra­rik­koa. On­net­to­muu­des­ta ai­heu­tuu ku­lu­ja yhä. Yk­si uh­ka­ku­va on se, et­tä kos­ka edel­li­nen on­net­to­muus ai­heut­taa yhä ku­lu­ja, maas­sa saa­te­taan ol­la mat­kal­la koh­ti uut­ta on­net­to­muut­ta.

Reak­to­rin suo­ja­kuo­res­ta teh­ty pit­kän ai­ka­vä­lin suunnitelma tar­koit­taa si­tä, et­tä ne­los­reak­to­rin pääl­le ra­ken­ne­taan uusi suo­ja­ko­ri. Sen on tar­koi­tus ol­la 20 000 ton­nia pai­na­va te­räs­kaa­ri, jo­ka es­tää kai­ken sä­tei­lyn vuo­ta­mi­sen ym­pä­ris­töön seu­raa­vien sa­dan vuo­den ajan. Ra­ken­nel­mas­ta tu­lee 190 met­riä le­veä ja yli 100 met­riä kor­kea. Uuden suo­ja­kuo­ren pi­ti val­mis­tua vuon­na 2005, ja nyt sen ar­vioi­daan val­mis­tu­van elo­kuus­sa 2017. Vuo­des­ta 1986 läh­tien reak­to­rin pääl­lä on ol­lut tuol­loin pi­kai­ses­ti ky­hät­ty suo­jus, mut­ta sen tur­val­li­suu­des­ta ol­laan ai­dos­ti ja ai­hees­ta huo­lis­saan.

Vaik­ka eri mai­den hal­li­tuk­set lu­pa­si­vat aut­taa teh­dyn työn mak­suis­sa, uuden suo­ja­kuo­ren ra­ken­ta­mi­sai­ka­tau­lus­sa ol­laan kah­dek­san vuot­ta myö­häs­sä, ja jot­kut pel­kää­vät, et­tei työ­tä kos­kaan saa­da­kaan val­miik­si ja et­tä ny­kyi­nen suo­jus al­kaa vuo­taa sä­tei­lyä, jo­ka on voi­mak­kuu­del­taan vaa­ral­lis­ta. Sit­ten Tšer­no­by­lis­tä tu­lee toi­sen ydin­on­net­to­muu­den ta­pah­tu­ma­paik­ka.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.