KUUDESTOISTA LUKU

Mindfulness - - Sisältö - DANIEL GALEF

Tai­de­te­ra­pi­aa

Ky­nän pai­na­mi­nen vas­ten pa­pe­ria voi aut­taa py­sy­mään kos­ke­tuk­sis­sa ny­ky­het­keen ja saa­maan kä­si­tyk­sen sii­tä, mi­tä myön­teis­tä ny­ky­het­kes­sä on. Tä­män työ­ka­lun käyt­tä­mi­nen

edis­tää hen­kis­tä hy­vin­voin­tia.

Kii­tol­li­suu­den sa­no­taan ole­van ter­vey­del­le hy­väk­si. Ny­ky­tut­ki­muk­sen mu­kaan kii­tol­li­nen elä­mä­na­sen­ne voi pa­ran­taa unen laa­tua ja it­se­tun­toa, lie­vit­tää ki­pu­ja, vä­hen­tää ah­dis­tus­ta ja ma­sen­nus­ta se­kä li­sä­tä tyy­ty­väi­syyt­tä omaan elä­mään. An­na ar­vos­tuk­sen tuo­da vä­riä elä­mää­si.

Sa­mal­la kun vä­ri­tät seu­raa­van au­kea­man ku­vioi­ta, mie­ti, mis­tä asiois­ta olet kii­tol­li­nen. Tä­mä hen­ki­nen har­joit­te­lu edel­lyt­tää lä­hes me­di­taa­tio­ta vas­taa­vaa kes­kit­ty­mis­tä, jo­ka vah­vis­taa luo­vuut­ta. Kun olet val­mis, kir­joi­ta vii­mei­sel­le si­vul­le muis­tiin kii­tol­li­set aja­tuk­se­si. Tut­ki­muk­set viit­taa­vat sii­hen, et­tä iloi­suus ja op­ti­mis­mi vah­vis­tu­vat, jos pi­tää kii­tol­li­suus­päi­vä­kir­jaa ja mer­kit­see muis­tiin myön­tei­siä ko­ke­muk­sia ja elä­myk­siä.

Elä­män hy­vien asioi­den tie­dos­ta­mi­nen rau­hoit­taa miel­tä ja an­taa nä­kö­kul­maa omaan elä­mään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.