1. päi­vä

Mindfulness - - Luku - (JA JO­KA PÄI­VÄ)

Nu­ku riit­tä­väs­ti

Kun pu­hu­taan huo­lis­ta ja nuk­ku­mi­ses­ta, on help­po pää­tyä noi­dan­ke­hään. Huo­let vai­keut­ta­vat nu­kah­ta­mis­ta ja unen­puu­te puo­les­taan li­sää huo­les­tu­mi­ses­ta vas­taa­van ai­vo­jen alu­een ak­tii­vi­suut­ta. Jos nel­jäl­tä yöl­lä mie­le­si val­taa­vat huo­let et­kä pys­ty nuk­ku­maan, yri­tä tais­tel­la si­tä vas­taan kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mio­si var­ta­loo­si, Du­ke In­te­gra­ti­ve Me­dici­ne -kes­kuk­sen pe­rus­ta­ja Jef­frey Brant­ley ke­hot­taa. Aloi­ta aset­ta­mal­la ja­lat hy­vään asen­toon. Kes­ki­ty tun­nus­te­le­maan, mil­tä la­ka­na ja peit­to tun­tu­vat jal­ko­ja vas­ten. Hen­gi­tä muu­ta­man ker­ran sy­vään. Siir­rä sit­ten huo­mio­si ylös­päin poh­kei­siin, vat­saan, kau­laan ja kas­vo­jen li­hak­siin. Ai­na, kun li­hak­se­si ren­tou­tu­vat, ku­vit­te­le, et­tä osa jän­ni­tyk­ses­tä pois­tuu var­ta­los­ta­si. Älä soi­maa it­seä­si, vaik­ka aja­tuk­se­si vä­lil­lä läh­te­vät­kin har­hai­le­maan. ”Kun mie­leen tu­lee aja­tuk­sia, tark­kai­le nii­tä ja an­na nii­den jat­kaa mat­kaan­sa”, Brant­ley opas­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.