6. päi­vä

Mindfulness - - Luku -

An­na ar­voa omal­le mu­reh­ti­mi­sel­le­si

”Tut­ki­mus­ten mu­kaan ih­mi­set, joil­la on ta­pa­na ol­la huo­lis­saan her­käs­ti, ovat yleen­sä hy­vin tai­ta­via rat­kai­se­maan on­gel­mia, kun nii­tä sit­ten il­me­nee”, Lea­hy ker­too. Jo­kais­ta mah­dol­lis­ta äkil­lis­tä ti­lan­net­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta rat­kais­ta etu­kä­teen, vaan kes­kit­tyä nii­hin on­gel­miin, jot­ka ovat pa­rai­kaa kä­sil­lä. ”Huo­leh­ti­mi­ses­ta on to­ki myös hyö­tyä esi­mer­kik­si sil­loin, kun val­mis­tau­tuu pi­tä­mään esi­tel­mää kon­fe­rens­sis­sa ja tar­kis­taa kaik­ki len­to­mat­kan tie­dot kah­teen ker­taan, mut­ta useim­mat huol­ta ai­heut­ta­vat asiat ovat sel­lai­sia, joi­hin em­me kui­ten­kaan pys­ty it­se vai­kut­ta­maan”, Lea­hy sa­noo. Jos pys­tyt te­ke­mään jo­tain tor­juak­se­si tu­le­vai­suu­teen liit­ty­viä huo­le­nai­hei­ta, tee se. Jos et, kan­nus­ta it­seä­si – sel­viän sii­tä kyl­lä, jos niin to­del­la­kin käy – ja jä­tä huo­let omaan ar­voon­sa.

Jos pys­tyt te­ke­mään jo­tain tor­juak­se­si tu­le­vai­suu­teen liit­ty­viä huo­le­nai­hei­ta, tee se. Jos et pys­ty te­ke­mään mi­tään sen eteen, yri­tä it­se pi­ris­tää it­seä­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.