KOOLLA EI OLE VÄLIÄ

Mindfulness - - Luku -

Joo­gas­sa ei ole ky­sy­mys ää­rim­mäi­ses­tä not­keu­des­ta tai oi­kean­lai­ses­ta asus­ta. Nancy Tay­lo­rin pai­no las­ki 70 ki­loon sään­nöl­li­sen joo­gaa­mi­sen myö­tä, ja kaik­kien mui­den ta­paan hä­nen oli aloi­tet­ta­va jooga alus­ta. Hän ker­too muu­ta­man hy­vän vin­kin, joi­den avul­la sel­vi­ää jo­kai­sel­le aloit­te­li­jal­le väis­tä­mät­tö­mäs­tä omaan it­seen­sä kes­kit­ty­mi­ses­tä.

LAK­KAA POHTIMASTA PAKONOMAISESTI, MI­TÄ MUUT AJATTELEVAT SINUSTA

”Mi­nua mie­ti­tyt­ti, mi­tä muut ajat­te­li­si­vat mi­nus­ta: Hän on ai­van lii­an pak­su har­ras­taak­seen joo­gaa”, Nancy muis­te­lee. ”Mut­ta ke­tään ei kiin­nos­ta­nut.”

VA­LIT­SE IT­SEL­LE­SI SO­PI­VA JOOGA-ASU

Si­nun ei tar­vit­se ah­tau­tua leg­gin­sei­hin ja ur­hei­lu­rin­ta­lii­vei­hin voi­dak­se­si teh­dä joo­gaa­sa­noi­ta. Sii­hen kel­paa val­lan mai­nios­ti T-pai­ta ja jous­ta­vat housut, jois­sa pys­tyt liik­ku­maan va­paas­ti. ”Jos viih­dyt tiu­kois­sa tri­kois­sa, voit tie­ten­kin käyt­tää nii­tä”, sa­noo Nancy, jo­ka käyt­ti pyö­räi­ly­housu­ja ja ur­hei­lu­rin­ta­lii­ve­jä sil­loin­kin, kun oli tu­ke­vam­mas­sa kun­nos­sa.

HY­VÄ OPETTAJA

”Ai­van oleel­lis­ta on löy­tää pä­te­vä ja mo­ni­tai­toi­nen opettaja”, Nancy to­te­aa. Va­lit­se opettaja, jon­ka tun­neil­la si­nul­le tu­lee ter­ve­tul­lut olo ja jo­ka käyt­tää ai­kaa jo­kai­sen hen­ki­lö­koh­tai­seen opas­ta­mi­seen.

LÖY­DÄ OMA JOOGATYYLISI

”Asun Los An­ge­le­sis­sa, jo­ten pys­tyin ko­kei­le­maan mo­nia eri­lai­sia joo­ga­suun­tauk­sia”, Nancy ker­too. ”Mi­nul­le so­pi bik­ram­joo­ga, kos­ka kai­pa­sin jo­tain eri­tyi­sen vir­kis­tä­vää. Ys­tä­vä­ni pi­ti­vät mi­nua hul­lu­na. Ku­ka ha­lu­aa ol­la ti­las­sa, jon­ka läm­pö­ti­la on 40 °C ja il­man­kos­teus 40 %? Mi­nus­ta se oli iha­naa.”

JOO­GAS­SA EI VOI EPÄONNISTUA

Mi­tään asen­toa tai lii­ket­tä ei tar­vit­se teh­dä täs­mäl­leen sa­mal­la ta­val­la kuin vie­res­sä­si ole­va sen te­kee. Kai­kil­la on eri­lai­nen ke­ho, ja se mi­kä so­pii yh­del­le, ei so­vi toi­sel­le. On hy­väk­syt­tyä le­vä­tä lap­se­na­sen­nos­sa mil­loin vain joo­ga­tun­nin ai­ka­na.

KÄY TUN­NEIL­LA SÄÄN­NÖL­LI­SES­TI

Joo­gao­pet­ta­jat tois­ta­vat si­tä uu­del­leen ja uu­del­leen, jo­ten sen on ol­ta­va tot­ta: Vai­kein lii­ke joo­gas­sa on it­sen­sä siir­tä­mi­nen joo­ga­ma­tol­le. ”Kun me­net tun­nil­le, olet jo sel­viy­ty­nyt vai­keim­mas­ta osuu­des­ta”, Nancy sa­noo.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.