NAIS - MURHAAJAT

Najsmurhaajat - - Etusivu -

Nai­seus on ai­na yh­dis­tet­ty lap­sis­ta huo­leh­ti­mi­seen ja per­he­kes­kei­syy­teen. Sik­si kau­his­tum­me lu­kies­sam­me nai­sis­ta, jot­ka ovat teh­neet hir­vit­tä­viä ri­kok­sia. Mur­haa­ja on useam­min

mies kuin nai­nen, mut­ta to­sia­sia on, et­tä jos­kus nai­set­kin syyl­lis­ty­vät vä­ki­val­tai­siin ri­kok­siin. Täs­sä kir­jas­sa tu­tus­tu­taan

mur­han­hi­moi­siin nai­siin. Otam­me sel­vää niin hei­dän mo­tii­veis­taan kuin ta­vois­taan mur­ha­ta, ri­kos­paik­ka­tut­kin­nas­ta, oi­keu­den­käyn­neis­tä ja sii­tä, kuin­ka yh­teis­kun­ta on koh­del­lut hei­tä jäl­ki­kä­teen. On mah­do­ton­ta ym­mär­tää täy­sin, mik­si jo­ku päät­tää teh­dä mur­han, mut­ta yri­täm­me täs­sä kir­jas­sa vas­ta­ta

joi­hin­kin ky­sy­myk­siin. Mo­nil­la mur­han teh­neis­tä nai­sis­ta on ol­lut vai­kea lap­suus. Mo­net ovat jou­tu­neet mies­ten vä­ki­val­lan

tai sek­su­aa­li­sen hy­väk­si­käy­tön koh­teik­si ja ovat ha­lun­neet kos­taa ko­ke­man­sa vää­ryy­det. Toi­set ovat ha­ke­neet huo­mio­ta, hi­moin­neet kyl­ty­mät­tä ra­haa tai ha­lun­neet suo­jel­la mie­hi­ään. Jot­kut ovat ol­leet vai­keas­ti ma­sen­tu­nei­ta tai yk­sin­ker­tai­ses­ti

vain mie­li­sai­rai­ta. Tar­kas­te­lem­me nai­sia, joi­ta po­lii­si tai oi­keus­lai­tos on koh­del­lut epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti tai jot­ka on lei­mat­tu tie­do­tus­vä­li­neis­sä kyl­mä­ve­ri­sik­si mur­haa­jik­si.

Unoh­da siis kaik­ki ihan­ne­ku­vat nais­ten hy­vyy­des­tä ja huo­leh­ti­vai­suu­des­ta ja läh­de mu­kaan tu­tus­tu­maan mur­haa­van

vaa­ral­lis­ten nais­ten maa­il­maan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.