OIKEUDENKÄ­YNNIT

Kak­si tun­net­tua oi­keus­ta­paus­ta: Wong­so ja Smith

Najsmurhaajat - - Sisällys -

Iloi­sel­ta vai­kut­ta­va Jes­sica Wong­so saa­pu­mas­sa oi­keus­ta­lol­le kuu­le­maan tuo­mion­sa sen jäl­keen, kun hä­net to­det­tiin syyl­li­sek­si ys­tä­vän­sä myr­kyt­tä­mi­seen ”vuo­si­sa­dan in­do­ne­sia­lai­ses­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä”

Hän saa­pui pai­kal­le kuin pu­nais­ta mat­toa pit­kin as­te­le­va Hol­lywood-dii­va.” Näin kir­joit­ti Dai­ly Mai­lin Nick Pi­sa hy­myi­le­väs­tä Aman­da Knoxis­ta, kun tä­mä saa­pui mur­ha­oi­keu­den­käyn­tiin­sä vuon­na 2009. Sa­maa voi­daan sa­noa 27-vuo­ti­aas­ta Jes­sica Wong­sos­ta, jo­ta syy­tet­tiin sii­tä, et­tä hän myr­kyt­ti ys­tä­vän­sä sy­ani­dil­la. Viat­to­muut­taan ju­lis­ta­van Wong­son hy­myi­le­vä ole­mus her­mos­tut­ti ylei­söä.

Tam­mi­kuun 6. päi­vä­nä 2016 tä­mä austra­lia­lai­nen opis­ke­li­ja saa­pui yli 90 mi­nuut­tia en­nen ys­tä­vi­ään in­do­ne­sia­lai­seen kah­vi­laan, jos­sa hei­dän oli mää­rä ta­va­ta. Hän ti­la­si en­sim­mäi­sen kier­rok­sen juo­mia, jot­ka oli­vat sen jäl­keen vi­sus­ti pii­los­sa hä­nen os­tos­kas­sien­sa ta­ka­na. Kun Boon Juwi­ta ja Way­an Mir­na Sa­li­hin saa­pui­vat, Wong­so ojen­si juo­mat heil­le. Kun Sa­li­hin sie­mai­si viet­na­mi­lais­ta jää­kah­vi­aan, hä­nen suun­sa al­koi vaah­do­ta, ja sit­ten hän ro­mah­ti ja kuo­li Wong­son seis­tes­sä hil­jaa hä­nen vie­res­sään. Sa­li­hi­nin eli­mis­tös­tä löy­tyi sy­ani­dia, ja Wong­so pi­dä­tet­tiin myö­hem­min sa­mas­sa kuus­sa mur­has­ta epäil­ty­nä. Ko­ko oi­keu­den­käyn­nin ajan Wong­so kiel­si syyl­lis­ty­neen­sä mur­haan, mut­ta hä­nen hy­myn­sä ja nau­run­sa mur­ha­tuo­mion uha­tes­sa häm­mäs­tyt­ti­vät kat­so­jia. ”Teen­pä mi­tä vain, se on vää­rin... Kun olen rau­hal­li­nen ja il­mee­tön, mi­nun sa­no­taan ole­van kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja, kun hy­myi­len tai it­ken, se­kin häi­rit­see [syyt­tä­jiä]”, sa­noi Wong­so oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na. Va­la­mie­his­tö kui­ten­kin kat­soi hä­nen syyl­lis­ty­neen mur­haan 27. lo­ka­kuu­ta ja tuo­mit­si hä­net 20 vuo­dek­si in­do­ne­sia­lai­seen van­ki­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.