Jes­sica Wong­so

Kah­vi­lan sy­ani­di­tap­pa­ja

Najsmurhaajat - - Sisällys - TEKSTI BEN BIGGS

Suu­rin osa 27-vuo­ti­aan Way­an Mir­na Sa­li­hi­nin kuo­le­man tal­len­ta­nees­ta val­von­ta­ka­me­ra­ma­te­ri­aa­lis­ta on epä­tark­kaa vä­rien ja var­jo­jen leik­kiä. Epä­mää­räi­set or­gaa­ni­set muo­dot aje­leh­ti­vat lins­sin edes­sä lit­tei­den ja elot­to­mien esi­nei­den vä­lis­sä. Vä­ri­se­vät vaa­leat ruu­dut tum­maa taus­taa vas­ten ovat ai­noa merk­ki liik­kees­tä, joka tal­len­teen ra­kei­ses­sa kuvassa erot­tuu. Jos kär­si­väl­li­nen kat­so­ja kui­ten­kin tie­tää, et­tä kuvassa on ra­vin­to­la, jos­sa kol­me ys­tä­vys­tä ta­paa­vat drink­kien mer­keis­sä, ja et­tä yk­si heis­tä juo pian sy­ani­dil­la te­räs­tet­tyä viet­na­mi­lais­ta jääkahvia, hän pys­tyy tar­ken­ta­maan ku­vaa ja erot­ta­maan tar­kal­leen sen het­ken, jol­loin Sa­li­hin al­kaa kou­ris­tel­la.

Uh­rin tap­poi hä­nen ys­tä­vän­sä, joka ai­na­kin jos­sain vai­hees­sa oli hä­nen pa­ras ys­tä­vän­sä, 28-vuo­tias Jes­sica Wong­so. He oli­vat ta­van­neet opis­kel­les­saan Bil­ly Blue Col­le­ge of De­sig­nis­sa Syd­neys­sä. Wong­so asui py­sy­väs­ti Austra­lias­sa, jon­ne hän oli muut­ta­nut van­hem­pien­sa ja kah­den si­sa­ruk­sen­sa kans­sa kah­dek­san vuot­ta ai­em­min. Ol­tu­aan jon­kin ai­kaa ta­paa­mat­ta ys­tä­vään­sä Wong­so ot­ti yh­teyt­tä Sa­li­hi­niin WHATSAP­PIN kaut­ta 5. jou­lu­kuu­ta 2015 ja lo­pul­ta jär­jes­ti koh­ta­lok­kaan ta­paa­mi­sen Ja­kar­tas­sa Oli­vier-ra­vin­to­las­sa 6. tam­mi­kuu­ta 2016.

Valvontaka­meran kuvassa näkyvää tilannetta voi pi­tää epäilyttäv­änä, kun otetaan huo­mioon se, et­tä Sa­li­hin ly­säh­ti kah­vi­lan lattialle vain het­ken ku­lut­tua sii­tä, kun oli sie­mais­sut Wong­son hä­nel­le en­nen hä­nen saa­pu­mis­taan os­ta­maa juo­maa, ja kuo­li sairaalass­a noin tun­nin ku­lut­tua. Ou­toa oli myös se, et­tä Wong­so vain tark­kai­li vii­leäs­ti ys­tä­vän­sä ro­mah­ta­mis­ta, kun ra­vin­to­lan hen­ki­lö­kun­ta kii­reh­ti tä­män avuk­si, ja se, et­tä hän näyt­ti sel­väs­ti naut­ti­van toi­mit­ta­jien huo­mios­ta oi­keus­kä­sit­te­lyn ai­ka­na. Se tun­tui riit­tä­vän in­do­ne­sia­lai­sel­le tuo­miois­tui­mel­le, joka tuo­mit­si hä­net mur­has­ta, ys­tä­vän­sä juo­man myr­kyt­tä­mi­ses­tä sy­ani­dil­la ja tä­män tap­pa­mi­ses­ta tus­kal­li­sel­la ta­val­la, vaik­ka se­kä to­dis­tei­hin et­tä Wong­son mo­tii­viin liit­tyi joi­ta­kin ky­sy­myk­siä. Tä­mä ei oli­si en­sim­mäi­nen ta­paus, kun se­kä tie­do­tus­vä­li­neet et­tä ylei­sö tuo­mit­se­vat syy­te­tyn sik­si, et­tä tä­mä käyt­täy­tyy ou­dos­ti oi­keu­des­sa ja jul­ki­suu­des­sa. Mi­kä jär­keen­käy­pä syy Wong­sol­la saat­toi ol­la mat­kus­taa Austra­lias­ta Ja­kar­taan, tappaa ys­tä­vän­sä röyh­keäs­ti hy­vin jul­ki­sel­la pai­kal­la ja ot­taa tie­toi­ses­ti ris­ki kuo­le­man­ran­gais­tuk­ses­ta?

KATKERA JA KATEELLINE­N JES­SICA WONG­SO SUUNNITTEL­I KOSTON, KATSELI SIT­TEN, KUIN­KA HÄ­NEN YS­TÄ­VÄN­SÄ SIE­MAI­SI MYRKYTETTY­Ä JÄÄKAHVIA, JA ODOTTI, ET­TÄ TÄ­MÄ KUO­LI.

VALVONTAKA­MERAN KUVASSA NÄKYVÄÄ TILANNETTA VOI PI­TÄÄ EPÄILYTTÄV­ÄNÄ, KUN OTETAAN HUO­MIOON SE, ET­TÄ SA­LI­HIN KUO­LI SAIRAALASS­A SEN JÄL­KEEN, KUN OLI

LYSÄHTÄNYT KAH­VI­LAN LATTIALLE.

HEN­KI­LÖ­KUN­TA ON VIENYT POIS KOL­ME JUO­MAA, MU­KAAN LU­KIEN SA­LI­HI­NIN MYRKYTETYN JÄÄKAHVIN, JA HAISTELEE SI­TÄ.

18.00 (ARVIO)

Sa­li­hin pan­naan am­bu­lans­siin ja vie­dään sai­raa­laan, mut­ta hän kuo­lee mat­kal­la. Ri­kos­tut­ki­jat tuo­vat Wong­son ta­kai­sin Oli­vier-ra­vin­to­laan ri­kok­sen re­kon­struk­tio­ta var­ten.

18.30

Am­bu­lans­si saa­puu Ja­kar­tan RSCM-sai­raa­laan, jos­sa Sa­li­hin ju­lis­te­taan pian kuol­leek­si. YLLÄ Ko­ko oi­keu­den­käyn­nin ajan Wong­so hy­myi­li ka­me­roil­le ja vai­kut­ti tyy­ty­väi­sel­tä tie­do­tus­vä­li­nei­den huo­mios­ta.

19.40

70 mi­nuu­tin ku­lut­tua sii­tä, kun lää­kä­rit ju­lis­ta­vat Sa­li­hi­nin kuol­leek­si, teh­dään tok­si­ko­lo­gi­nen tut­ki­mus, jos­ta saa­daan 10. tam­mi­kuu­ta 2016 mie­len­kiin­toi­nen, el­lei jo­pa rat­kai­se­va tu­los oi­keu­den­käyn­nin kan­nal­ta.

OIKEALLA Wong­soa vie­dään oi­keus­sa­liin vas­taa­maan mur­ha­syyt­tee­seen yh­tä ou­don tun­teet­to­man oloi­se­na kuin hän oli suu­rim­man osan oi­keu­den­käyn­nis­tä.6. TAM­MI­KUU­TA 201615.31Wong­so saa­puu WestMal­lin Oli­vier-ra­vin­to­laan ja va­raa pöy­dän kol­mel­le myö­hem­pä­nä ajan­koh­ta­na si­nä päi­vä­nä. Hän läh­tee jat­ka­maan shop­pai­lua ja pa­laa hie­man myö­hem­min.

16.19Hän pa­laa ra­vin­to­laan, ja ku­vis­sa hä­nen näh­dään ti­laa­van juo­mat. Hän pyy­tää tar­joi­li­jaa ot­ta­maan pu­he­li­mel­laan ku­van hä­nes­tä baa­ris­sa. Hän po­see­raa ka­me­ral­le. Tar­joi­li­ja an­taa pu­he­li­men ta­kai­sin, ja Wong­so pa­laa baa­riin odot­ta­maan ti­laus­taan.16.21Ti­lauk­sen teh­ty­ään Wong­so kä­ve­lee va­raa­man­sa pöy­dän luo.16.22Hän is­tuu yk­sin pöy­däs­sä ja aset­tuu niin, et­tä on osit­tain pii­los­sa vi­her­kas­vin ta­ka­na ra­vin­to­lan pe­räl­lä kau­ka­na val­von­ta­ka­me­ras­ta. Eh­kä hän oli tar­kis­ta­nut ra­vin­to­lan ai­em­min ja va­lit­si tar­koi­tuk­sel­la juu­ri sen pai­kan?16.24Col­le­ge­ai­kai­sis­sa Face­book-ku­vis­sa Wong­sos­ta (va­sem­mal­la) ja Sa­li­hi­nis­ta ei näy merk­ke­jä tu­le­vas­ta myr­kyl­li­ses­tä ys­tä­vyy­des­tä. Wong­son ty­töil­le ti­laa­mat kol­me juo­maa tuo­daan pöy­tään. Hän is­tuu lä­hes tun­nin pai­kal­laan ja odot­taa ys­tä­vi­ään. Hän näyt­tää siir­te­le­vän juo­mia pöy­dän eri puo­lil­le ja vaih­taa paik­kaa.17.18Ys­tä­vät saa­pu­vat: Sa­li­hin ja Boon Juwi­ta (lem­pi­ni­mel­tään ”Ha­ni”) is­tu­vat Wong­son mo­lem­min puo­lin. He al­ka­vat ju­tel­la ja sie­mai­le­vat juo­mi­aan.

Si­nä päi­vä­nä tap­pa­ja viet­ti ai­kaa Grand In­do­ne­sia -os­tos­kes­kuk­ses­sa, jos­sa si­jait­se­vas­sa ra­vin­to­las­sa mur­ha ta­pah­tui. YLLÄ Mir­nan kak­sos­sis­ko San­dy (keskellä) näyt­tää huo­jen­tu­neel­ta kun Wong­so tuo­mi­taan har­ki­tus­ta mur­has­ta Ja­kar­tan tuo­miois­tui­mes­sa.17.19Wong­so läh­tee het­kek­si pöy­däs­tä ja pa­laa sit­ten pai­kal­leen pe­räs­sään tar­joi­li­ja, jol­la on toi­nen ruo­ka­lis­ta.17.21Sa­li­hin me­net­tää ta­jun­sa ja al­kaa kou­ris­tel­la pen­kil­lään. Ha­nin huo­li vaih­tuu pa­nii­kik­si. Oli­vie­rin hen­ki­lö­kun­taa saa­puu pöy­dän luo.17.23Valvonta­kameran ku­vis­sa nä­kyy, kuin­ka hen­ki­lö­kun­ta nos­taa ta­jut­to­man Sa­li­hi­nin pai­kal­taan ja pöy­tä siir­re­tään pois tiel­tä. Wong­so on nous­sut pai­kal­taan, sei­soo kau­em­pa­na ja tark­kai­lee tilannetta.17.30Ra­vin­to­lan keit­tiös­sä hen­ki­lö­kun­ta on tuo­nut pois kol­me juo­maa, mu­kaan lu­kien Sa­li­hi­nin myrkytetyn jääkahvin, ja haistelee si­tä vuo­ro­tel­len.17.30Ku­kaan ei näy­tä pi­tä­vän kii­ret­tä, kun Sa­li­hin vie­dään ulos ra­vin­to­las­ta pyö­rä­tuo­lil­la pää taak­se ret­kah­ta­nee­na. Hen­ki­lö­kun­ta ei näy­tä ym­mär­tä­vän, kuin­ka va­ka­va ti­lan­ne on. Wong­so ja Ha­ni kä­ve­le­vät pe­räs­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.