Joan­na Den­ne­hy

Ha­luan pi­tää haus­kaa

Najsmurhaajat - - Sisällys -

Sa­dis­ti­nen ja paa­tu­nut Joan­na Den­ne­hy po­see­raa tap­po­jen vä­lis­sä

Tur­ha­mai­suu­den het­kel­lä kes­ken rie­hu­mi­sen 31- vuo­tias Joan­na Den­ne­hy al­kaa po­see­ra­ta il­keän nä­köi­sen, ko­ris­tel­lun veit­sen kans­sa. Tä­mä ei ol­lut se veit­si, jol­la hän puu­kot­ti ra­ken­nut­ta­ja Ke­vin Lee­tä 29. maa­lis­kuu­ta 2013, en­nen kuin jätti ruu­miin New­bo­roug­hin lä­hel­le, tai kämp­pä­ka­ve­rei­taan Lu­kasz Sla­boszews­kiä ja John Chap­ma­nia – hei­dän ruu­miin­sa löytyivät päi­vä sen jäl­keen, kun tä­mä sai­ras ku­va otet­tiin. Sla­boszews­kin ruu­mis löy­tyi ros­ka­pön­tös­tä.

Ku­va näy­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran oi­keus­sa­lis­sa tam­mi­kuus­sa 2014. Ku­va oli otet­tu ys­tä­vän He­re­for­din asun­nos­sa, ja to­dis­ta­ja Mark Llo­yd ker­toi Den­ne­hyn ter veh­ti­neen hän­tä iloi­ses­ti: ” Hei Mark, olen tap­pa­ja. Ta­poin kol­me ih­mis­tä, Ga­ry aut­toi hä­vit­tä­mään ruu­miit, ja ha­luan teh­dä si­tä li­sää.”

Kun ku­va oli otet­tu – yk­si ku­va mo­nien yh­tä ba­naa­lien ku­vien jou­kos­sa oli pa­haen­tei­nen ai­noas­taan ti­lan­teen vuoksi – hän kään­tyi ri­kos­to­ve­rin­sa, 47- vuo­ti­aan Ga­ry St­retc­hin puo­leen, jo­ta hä­nen asia­na­jan­sa ku­va­si pe­lok­kaak­si ” sy­li­koi­rak­si”, ja keh­rä­si: ” Ha­luan pi­tää haus­kaa. Järjestä mi­nul­le huvia.”

Ja St­retch jär­jes­ti. Va­ro­vai­suu­den ai­ka oli men­nyt jo ai­kaa sit­ten ohi. Enää ruu­mi­ta ei hei­tet­ty ojaan maa­seu­dul­la, vaan Den­ne­hy et­si avoi­mes­ti uhreja St­retc­hin Vaux­hall Astran mat­kus­ta­jan puo­lel­ta.

64- vuo­tias Ro­bin Be­reza oli en­sim­mäi­nen koh­de, ja Den­ne­hy hyp­pä­si au­tos­ta ja hyök­kä­si kii­vaas­ti koi­raan­sa ta­lut­ta­van, eläk­keel­lä ole­van pa­lo­mie­hen kimppuun.

Yh­dek­sän mi­nuu­tin ku­lut­tua tois­ta koi­ra­nul­koi­lut­ta­jaa, 56- vuo­tias­ta John

Ro­ger­sia, puu­ko­tet­tiin yli 30 ker­taa is­ke­mäl­lä puukolla ” vim­mai­ses­ti”. Kai­ken li­säk­si Den­ne­hy ot­ti kau­his­tu­neen koi­ran ja is­tui yl­peäs­ti pe­los­ta tä­ri­se­vä koi­ra sy­lis­sään.

” Kat­so­pa pa­ras­ta ys­tä­vää­ni”, hän le­per­te­li. ” Se on niin sö­pö.”

Be­reza ja Ro­gers sel­vi­si­vät hyök­käyk­ses­tä ja kul­je­tet­tiin sai­raa­laan he­li­kop­te­ril­la, mut­ta Ro­gers kuo­li myö­hem­min sa­man vuo­den mar­ras­kuus­sa.

St­retch tuo­mit­tiin elin­kau­ti­seen, vä­hin­tään 19 vuo­den van­keus­ran­gais­tuk­seen, kah­des­ta mur­hay­ri­tyk­ses­tä. Den­ne­hy, joka avoi­mes­ti nau­roi tuo­ma­rin ku­vauk­sel­le ” hu­ma­lai­sen jul­muu­des­ta”, sai elin­kau­ti­sen, ja hä­nes­tä tu­li yk­si kol­mes­ta Bri­tan­nias­sa van­gi­tus­ta nai­ses­ta, jol­la ei ole mah­dol­li­suut­ta va­pau­tua kos­kaan. Muut ovat Ro­se West ja My­ra Hind­ley.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.