PUU­KO­TET­TU JA AMMUTTU

Najsmurhaajat - - Mustasukka­inen -

ALEK­SAN­DE­RIN RUU­MIS OSOITTI VA­LA­MIE­HIS­TÖL­LE, KUIN­KA VAH­VA ARIAS

OLI, VAIK­KA TÄ­MÄ VÄIT­TI ET­TEI ”SATUTTAISI HÄMÄHÄKKIÄ­KÄÄN”.

Phoe­nixis­sä Arizo­nas­sa käy­dyn mur­ha­oi­keu­den­käyn­nin kol­man­te­na päi­vä­nä toh­to­ri Ke­vin Horn, Ma­rico­pan pii­ri­kun­nan kuo­lin­syyn­tut­ki­ja, to­dis­ti Alexan­de­rin kuo­le­man luon­tees­ta.

Kun Horn se­lit­ti vam­mo­ja, sa­mal­la esi­tet­tiin lu­kui­sia kam­mot­ta­via ja yk­si­tyis­koh­tai­sia va­lo­ku­via vai­na­jan pa­hoin­pi­del­lys­tä ruu­miis­ta. Hor­nin mu­kaan ruu­miin mä­tä­ne­mi­sen vuoksi oli vai­kea vah­vis­taa, oli­ko Alexan­der ol­lut kuol­lut, kun Arias am­pui hän­tä pää­hän, mut­ta Horn väit­ti, et­tä am­pu­ma­haa­va oli vii­mei­nen Ariasin uh­ril­le ai­heut­ta­ma vam­ma. Kuo­lin­syy oli suu­ri ve­ren­huk­ka.

AM­PU­MA­HAA­VA PÄÄS­SÄ Luo­din len­to­ra­ta kul­ki oi­keal­ta va­sem­mal­le. Luo­ti löy­tyi Alek­san­de­rin va­sem­mas­ta pos­kes­ta; ulos­tu­lo­haa­vaa ei ol­lut. Haa­vas­ta oli vuo­ta­nut vain hiu­kan ver­ta; pa­to­lo­gi Horn ar­ve­li sen joh­tu­van sii­tä, et­tä lau­kaus oli ammuttu...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.