”PYSTYIN PALJASTAMA­AN HÄ­NET”

Najsmurhaajat - - Mustasukka­inen -

KIIHKEÄ SYYT­TÄ­JÄ JUAN MARTINEZ PU­HUI REAL CRIME -LEHDELLE TUNTEIKKAA­STA JUTUSTAAN ARIA­SIA VAS­TAAN, SINNIKKÄÄS­TÄ TOTUUDEN ETSIMISEST­Ä ARIASIN VILPILLISY­YDEN VERKON JA MEDIASIRKU­KSEN KESKELLÄ VUO­DEN 2013 OI­KEU­DEN­KÄYN­NIS­SÄ

MITEN KUVAILISIT­TE JO­DI ARIASIN OI­KEU­DEN­KÄYN­TIÄ?

Ku­vai­sin si­tä pit­käk­si: aloim­me va­li­ta va­la­mie­hiä jou­lu­kuus­sa, ja tuo­mio an­net­tiin tou­ko­kuus­sa – se kes­ti kuu­kausia. Aluk­si hän väit­ti, et­tä oli toi­mi­nut it­se­puo­lus­tuk­sek­si. Oi­keas­taan ta­paus oli hy­vin vai­kea, kos­ka osal­li­sis­ta toi­nen oli kuol­lut, ja sel­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa mi­nun on hy­vin vai­kea kiis­tää [it­se­puo­lus­tus­väi­tet­tä]. Hän vai­kut­taa erit­täin us­kot­ta­val­ta.

LÖYSITTE NÄYT­TÖÄ SII­TÄ, ET­TÄ HÄN EI PA­LAUT­TA­NUT KOL­MAT­TA BEN­SII­NI­KA­NIS­TE­RIA WAL­MAR­TIIN. KUIN­KA MERKITTÄVÄ­Ä SE OLI HÄ­NEN SYYLLISYYT­ENSÄ TODISTAMIS­ESSA?

Se oli rat­kai­se­va het­ki, kos­ka hän ei voi­nut mi­ten­kään väit­tää, et­tei ol­lut suun­ni­tel­lut me­ne­vän­sä Me­saan, ja se kaik­ki to­dis­ti, et­tä hän oli men­nyt sin­ne. Ta­voit­tee­ni oli yl­lät­tää hä­net to­dis­teil­la­ni, et­tä hän oli os­ta­nut vii­den gal­lo­nan ben­sii­ni­ka­nis­te­rin ja pys­ty­nyt sik­si aja­maan Arizo­naan il­man, et­tä jou­tui py­säh­ty­mään tank­kaa­maan. Ja to­dis­taa myös se, et­tä hän oli ot­ta­nut aseen ja veit­sen mu­kaan­sa.

KUIN­KA PITKÄLLE ARIAS MENI PEITELLÄKS­EEN TOTUUTTA MAT­KAS­TAAN ME­SAAN?

Hän meni ää­rim­mäi­syyk­siin. Hän meni niin pitkälle kuin pys­tyi. Hän sa­noi: ”Ei mi­nul­la ol­lut ben­sii­ni­ka­nis­te­ria, ei­vät ka­nis­te­rit ol­leet si­tä var­ten, et­tä me­ni­sin tap­pa­maan hä­net.” Oli kai­ken­lais­ta tie­toa, osa aut­toi hän­tä, mut­ta pää­osin tie­dois­ta oli hä­nel­le hait­taa, kos­ka pystyin to­dis­ta­maan, et­tä hän va­leh­te­li. En sa­no, et­tä ihai­len hän­tä, mut­ta tä­mä oli pit­käl­ti ajat­te­le­van ih­mi­sen te­ko, ja hän miet­ti asian tar­kas­ti.

OLI­KO TÄ­MÄ TO­DIS­TE MIELESTÄNN­E TÄRKEIN OSA OI­KEU­DEN­KÄYN­TIÄ, KUN AJATELLAAN VA­LA­MIE­HIS­TÖN VAKUUTTAMI­STA?

Tärkein osa to­dis­tusai­neis­toa oli, kun hän nousi to­dis­ta­ja­nai­tioon ja pystyin ris­ti­kuu­lus­te­le­maan hän­tä ja esit­tä­mään hä­nel­le ky­sy­myk­siä. Pystyin paljastama­an hä­net. Pystyin sa­no­maan, et­tä hän oli suun­ni­tel­lut mur­han, ja va­la­mie­his­tö nä­ki, mil­lai­nen ih­mi­nen hän oi­keas­ti oli. Hä­nen oli pak­ko to­dis­taa, kos­ka mi­nul­la oli ka­me­ra ja se osoitti, et­tä hän oli pai­kal­la si­nä päi­vä­nä. En tie­dä, mik­si hän ei ot­ta­nut ka­me­raa mu­kaan­sa – sen vir­heen an­sios­ta pää­sim­me hä­nen jäl­jil­leen, ja sen vuoksi hä­nen täy­tyi nous­ta to­dis­ta­ja­nai­tioon ja myön­tää ol­leen­sa pai­kal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.