HÄN TE­KI KAIK­KEN­SA PEIT­TÄÄK­SEEN OMAT JÄL­KEN­SÄ.

Najsmurhaajat - - Murhaajamu­mmo -

Hir­veä fan­ta­sia

To­sin tä­män är­hä­kän nai­sen väit­teis­sä on enem­män kuin hi­tu­nen fan­ta­si­aa, ku­ten useim­mis­sa sa­duis­sa. Ku­vi­tel­tu kan­ni­ba­lis­mi on juu­ri si­tä – pelk­kä ole­tus, joka pe­rus­tuu Va­len­ti­nan ja mui­den uh­rien ruu­mii­no­sien puut­tu­mi­seen, vaik­ka (ku­ten on ar­vel­tu) se joh­tui to­den­nä­köi­sem­min yri­tyk­ses­tä sa­la­ta uh­rien hen­ki­löl­li­syys kuin Sam­so­no­van ole­te­tus­ta ih­mis­li­han hi­mos­ta. Mie­his­tä, jois­ta hän väit­tää hank­kiu­tu­neen­sa eroon, yk­si on kuin ih­meen kau­pal­la pa­lan­nut ta­kai­sin erit­täin elä­vä­nä ja toi­mii nyt avain­to­dis­ta­ja­na Sam­so­no­van ju­tus­sa – ja piir­tää pi­kem­min­kin ku­van in­ho­tus­ta vuok­rae­män­näs­tä kuin il­keäs­tä noi­das­ta. Hä­nen päi­vä­kir­jan­sa väit­teet vai­kut­ta­vat enem­män ikä­vys­tyt­tä­vän elä­män kuin pa­han­suo­vuu­den ai­heut­ta­mil­ta, ja hä­nen ker­ro­taan ol­leen useita kuu­kausia psy­kiat­ri­ses­sa hoi­dos­sa en­nen pi­dä­tys­tään.

It­se asias­sa näyt­tää sil­tä, et­tä Sam­so­no­va ha­lusi it­se luo­da mai­neen­sa, ja naa­pu­rit ker­toi­vat, et­tä hän oli hy­vin kiin­nos­tu­nut neu­vos­to­liit­to­lai­ses­ta sar­ja­mur­haa­jas­ta Andrei Tši­ka­ti­los­ta, joka tun­net­tiin ni­mel­lä ”Pu­nai­nen viil­tä­jä” ja joka murhasi ja söi ai­na­kin 53 ih­mis­tä 1970–90-lu­vul­la, en­nen kuin hä­net pi­dä­tet­tiin, tuo­mit­tiin ja te­loi­tet­tiin. Sam­so­no­van ar­vel­laan ke­rän­neen leh­ti­leik­kei­tä, jois­sa ker­rot­tiin Tši­ka­ti­lon kam­mot­ta­vis­ta teois­ta. Eh­kä hän nä­ki elä­män­sä van­huk­sen ta­ri­na­na ja ker­toi oi­keu­den tuo­ma­ril­le: ”Val­mis­tau­duin tä­hän oi­keu­den­käyn­tiin kym­me­nien vuo­sien ajan. Kaik­ki ta­pah­tui tar­koi­tuk­sel­la. Tä­män vii­mei­sen mur­han jäl­keen lu­ku päät­tyi. Olen syyl­li­nen ja an­sait­sen ran­gais­tuk­sen.” Sit­ten hän lä­het­ti len­to­suuk­ko­ja in­nok­kail­le toi­mit­ta­jil­le, eh­kä sii­nä pe­los­sa, et­tä he ei­vät tun­nis­tai­si hä­nen täh­tiai­nes­taan. Hän näyt­tää häi­rit­se­väs­ti enem­män Ti­pi ja Syl­ves­te­ri-sar­ja­ku­van Gran­ny-hah­mol­ta kuin Viil­tä­jä-Jac­kil­tä ja on aut­ta­nut au­liis­ti vi­ran­omai­sia. Kuin kun­non esiin­ty­jä kon­sa­naan, hän on hy­vin avu­li­aas­ti näyt­tä­nyt mal­lin avul­la, kuin­ka hän kui­va­si uh­rin­sa, ja esi­tys on var­ta vas­ten tal­len­net­tu vi­deol­le.

Jos Sam­so­no­va tuo­mi­taan, hän voi saa­da kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen. Jos ikiai­kais­ten ta­ru­jen ope­tuk­set pi­tä­vät paik­kan­sa tä­män uu­den sar­ja­mur­haa­jan koh­ta­los­ta, ky­se ei ole niin­kään sii­tä, jou­tuu­ko hän ve­nä­läi­sen te­loi­tus­komp­pa­nian eteen, vaan sii­tä, kos­ka niin ta­pah­tuu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.