TAPPAVA ANNOS

Najsmurhaajat - - Kahvilan Syaniditap­paja -

SYANIDIN NAUTTIMINE­N VOI OL­LA HENGENVAAR­ALLISTA, MUT­TA KUOLEMA EI VÄLTTÄMÄTT­Ä OLE YH­TÄ NOPEA JA KIVUTON KUIN ELOKUVISSA

Sy­ani­di eri muo­dois­saan on ke­mi­kaa­li, jon­ka kans­sa useim­mat ih­mi­set ovat sään­nöl­li­ses­ti te­ke­mi­sis­sä.

Si­tä on pie­niä ja vaa­rat­to­mia mää­riä man­te­leis­sa, jois­sa­kin he­del­mis­sä, ku­ten apri­koo­sin ki­vis­sä ja ome­nan sie­me­nis­sä, tu­ka­kan­sa­vus­sa ja au­ton pa­ko­kaa­suis­sa. Kun pu­hu­taan myr­kyl­li­ses­tä sy­ani­dis­ta, yleensä tar­koi­te­taan ka­lium- tai nat­rium­sy­ani­dia, joka näyt­tää ta­val­li­sel­ta ruo­ka­suo­lal­ta (nat­riumklo­ri­dil­ta). Sii­nä muo­dos­sa se on täy­sin vaa­ra­ton­ta, mut­ta se muut­tuu ve­ty­sy­ani­dik­si vat­sa­hap­po­jen vai­ku­tuk­ses­ta, ja sil­loin pie­ni­kin mää­rä on tappava useim­mil­le eläi­mil­le. Käy­tän­nös­sä 70-ki­loi­sen ih­mi­sen tap­pa­mi­seen riit­tää 200–300 mg niel­tyä sy­ani­dia – al­le puo­li tee­lusi­kal­lis­ta. Sy­ani­di tappaa es­tä­mäl­lä ha­pen si­tou­tu­mi­sen pu­na­so­lui­hin. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sa­maa kuin yrit­täi­si hen­git­tää ha­pet­to­mas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Tappava annos voi ai­heut­taa hen­gäs­ty­mis­tä, ma­ha­ki­pua, rin­ta­ki­pua, äkil­li­sen syk­keen kiih­ty­mi­sen, kou­ris­tuk­sia, ta­jun­nan­me­ne­tyk­sen ja lo­pul­ta kuo­le­man, yleensä noin 30 mi­nuu­tin ku­lut­tua. Kun myrk­ky al­kaa vai­kut­taa, ti­lan­ne on kau­his­tut­ta­va ja tus­kal­li­nen: eläin­ko­keet ovat osoit­ta­neet, et­tä sy­ani­di­myr­ky­tyk­sen ai­ka­na koe-eläin­ten ai­vo­jen toi­min­ta vil­kas­tuu, en­nen kuin ai­vo­so­lut lak­kaa­vat toi­mi­mas­ta ja eläi­met kuo­le­vat.

Yk­si merk­ki sy­ani­di­myr­ky­tyk­ses­tä on se, et­tä uh­rin ve­ri on kirk­kaan vaa­lean­pu­nais­ta ja kuo­le­man jäl­keen ko­ko ruu­mis muut­tuu vaa­lean­pu­nai­sek­si. Yh­des­sä mui­den merk­kien kans­sa tä­mä saat­taa ol­la kuo­lin­syyn­tut­ki­jal­le syy tes­ta­ta, on­ko ky­sees­sä sy­ani­di­myr­ky­tys. On tär­ke­ää huo­ma­ta, et­tä tä­mä tes­ti ei välttämätt­ä an­na po­si­tii­vis­ta tu­los­ta, mut­ta mur­haa tut­ki­vat ot­ta­vat sen huo­mioon mui­den merk­kien rin­nal­la ja li­säk­si olo­suh­teet, kun he päät­te­le­vät, kuo­li­ko uh­ri sy­ani­di­myr­ky­tyk­seen vai ei.

Tä­mä mää­rä kar­ke­aa, val­kois­ta ka­lium­sy­ani­di­jau­het­ta on tappava annos; jau­het­ta on sa­man ver­ran kuin Sa­li­hi­nin kah­vis­ta löy­tyi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.