”TÄ­MÄ ON SINULLE.”

Najsmurhaajat - - Kahvilan Syaniditap­paja -

HÄN TIE­SI JON­KIN OLE­VAN PIELESSÄ HE­TI MAISTETTUA­AN LEMPIJUOMA­ANSA, MUT­TA SIL­LOIN OLI JO LII­AN MYÖHÄISTÄ.

”TÄ­MÄ ON SINULLE” Kol­me ys­tä­vys­tä jut­te­le­vat, Ha­ni ja Sa­li­hin is­tu­vat lä­hem­pä­nä toi­si­aan ja Wong­so pöy­dän toi­sel­la puo­lel­la. Wong­so osoit­taa viet­na­mi­lais­ta jääkahvia, joka on ol­lut pöy­däl­lä jo yli puo­li tun­tia. ”Tä­mä on sinulle, Mir”, hän sa­noo. ”Sa­noit ha­lua­va­si tä­tä.”

KITKERÄ JÄLKIMAKU

Sa­li­hin sie­mai­see la­sis­ta ja rea­goi vä­lit­tö­mäs­ti: ”Tä­mä ei to­del­la­kaan ole hy­vää, tä­mä on ka­ma­laa.” Hän ir­vis­tää mut­ta näyt­tää sie­mai­se­van var­muu­den vuoksi uu­des­taan. Hän hei­lut­te­lee kät­tä suun­sa edes­sä, kuin oli­si juu­ri juo­nut jo­tain hy­vin maus­teis­ta. Ha­ni ot­taa la­sin ja nos­taa sen kas­vo­jen­sa eteen kuin hais­tel­lak­seen si­tä.

TAPPAVAN TEHOKAS

Noin 90 se­kun­nin ajan nais­ten ju­tel­les­sa ja tut­kies­sa ruo­ka­lis­taa Sa­li­hin hei­lut­te­lee edel­leen kät­tään suun­sa edes­sä ja si­pai­see hiuk­set pois kas­voil­taan. Si­vus­ta­kat­so­ja oli­si voi­nut aja­tel­la, hän yritti vii­len­tää it­se­ään. Yh­täk­kiä hän ly­säh­tää pen­kil­le ja hä­nen pään­sä vai­puu soh­van sel­kä­no­jaa vas­ten, kun myrk­ky al­kaa vai­kut­taa ja hän me­net­tää ta­jun­tan­sa. Ha­ni yrit­tää saa­da hä­net vir­koa­maan. Wong­so is­tuu ja kat­se­lee.

Si­tä, miten Wong­so täs­mäl­leen kah­vin myr­kyt­ti, ei eh­kä saa­da tie­tää kos­kaan, mut­ta lah­ja­kas­sien ta­ka­na hän oli­si pys­ty­nyt kaa­ta­maan sy­ani­di­jau­heen pus­sis­ta tai avaa­maan sy­ani­di­kap­se­lin ja kaa­ta­maan sen si­säl­lön kah­viin. Sy­ani­dia on hel­pos­ti saa­ta­vil­la...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.