OTATKO KAH­VIA SYANIDIISI?

Najsmurhaajat - - Kahvilan Syaniditap­paja -

SYYT­TÄ­JÄ MAALASI KU­VAN EPÄVAKAAST­A PERSOONAST­A JA KATKERAN MUSTASUKKA­ISESTA YSTÄVÄSTÄ

Tok­si­ko­lo­gi­sis­sa tes­teis­sä löy­det­tiin muu­ta­man päi­vän ku­lut­tua näyt­töä ve­ren­vuo­dos­ta Sa­li­hi­nin vat­sas­sa se­kä pie­ni mää­rä sy­ani­dia, mut­ta Sa­li­hi­nin mak­sas­ta, ma­ha­nes­tees­tä, sa­pes­ta tai virt­sas­ta ei löy­ty­nyt sy­ani­dia 70 mi­nuut­tia hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen ote­tuis­ta näyt­teis­tä. Viet­na­mi­lai­sen jääkahvin tes­ti­tu­los oli kui­ten­kin pal­jon­pu­hu­va: jäl­jel­lä ol­lees­ta juo­mas­ta löy­tyi

298 mg sy­ani­dia, mi­kä riit­ti hel­pos­ti tap­pa­maan Sa­li­hi­nin kal­tai­sen pie­ni­ko­koi­sen nai­sen.

Oi­keus­jut­tu­kaan ei ol­lut täy­sin sel­vä. Kävi il­mi, et­tä Ha­ni oli huo­man­nut jääkahvin ol­leen ou­don kel­ler­tä­vää, oli mais­ta­nut si­tä ja tun­te­nut sa­man­lai­sen polt­ta­van tun­teen suus­saan kuin mis­tä Sa­li­hin mai­nit­si en­nen kuin hän meni ta­jut­to­mak­si. Ha­ni ei sai­ras­tu­nut kah­vis­ta.

Syyt­tä­jä esitti in­do­ne­sia­lai­sil­le tuo­ma­reil­le, et­tä Wong­so oli hen­ki­ses­ti epä­va­kaa nai­nen ja mus­ta­suk­kai­nen Sa­li­hi­nil­le, joka oli ar­vos­tel­lut Wong­son en­tis­tä poi­kays­tä­vää Pat­rick O'Con­no­ria sa­no­mal­la tä­män ole­van ”mouk­ka­mai­nen” ja ”huu­mei­den käyt­tä­jä”. Wong­so ero­si O'Con­no­ris­ta ja aja­tui kah­nauk­seen lain kans­sa Austra­lias­sa – hän oli­si jou­tu­nut vas­taa­maan syyt­tee­seen tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Syd­neys­sä 26. hel­mi­kuu­ta 2016, el­lei oli­si ol­lut in­do­ne­sia­lai­ses­sa van­ki­las­sa mur­has­ta syy­tet­ty­nä. Li­sää tör­kyä kai­vet­tiin esiin: Kris­tie Car­ter, Wong­son en­ti­nen po­mo Uu­den Etelä-Wa­le­sin am­bu­lans­si­pal­ve­lus­ta, ku­vai­li Wong­soa ma­ni­pu­loi­vak­si hen­ki­lök­si, jol­la oli ”kak­si eri per­soo­naa”. Car­ter ker­toi Uu­den Etelä-Wa­le­sin po­lii­sil­le, et­tä Wong­so oli ker­ran sa­no­nut hä­nel­le: ”Si­nun ja äi­ti­si täy­tyy kuol­la” ja: ”Jos ha­luai­sin tappaa jon­kun, tie­täi­sin kyl­lä, miten; saan kä­sii­ni pis­too­lin, ja tiedän oikean annoksen.”

Li­säk­si Sa­li­hin oli men­nyt hil­jat­tain nai­mi­siin ja te­ki tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mia tuo­reen avio­mie­hen­sä kans­sa. Face­book-ku­vat ker­toi­vat sa­tu­häis­tä, jot­ka il­mei­ses­ti är­syt­ti­vät Wong­soa. Syyt­tä­jät väit­ti­vät, et­tä ”kos­taak­seen tus­kan­sa Wong­so ha­lusi tappaa Mir­nan.”

Wong­so kiis­ti eh­dot­to­mas­ti kaik­ki syyt­teet ja vai­kut­ti jul­ki­suu­des­sa luot­ta­vai­sel­ta, jos­kus kä­sit­tä­mät­tö­män va­hin­go­ni­loi­sel­ta. Hän oli niin var­ma sii­tä, et­tä oi­keus to­te­ai­si hä­net syyt­tö­mäk­si, et­tä hän oli pa­kan­nut vaat­teen­sa pa­la­tak­seen ta­kai­sin Austra­li­aan. Lo­pul­ta Wong­so to­det­tiin syyl­li­sek­si har­kit­tuun mur­haan ja oli­si saa­nut kuo­le­man­tuo­mion, el­lei­vät In­do­ne­sian ja Austra­lian vi­ran­omai­set oli­si teh­neet so­pi­mus­ta. Lo­pul­ta hän sai 20 vuo­den van­keus­tuo­mion in­do­ne­sia­lai­ses­sa van­ki­las­sa, joka on luul­ta­vas­ti yk­si maailman ko­vim­mis­ta pai­kois­ta kär­siä van­keus­tuo­mio.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.