TAKA- AJATUKSIA

Najsmurhaajat - - Miestenvih­aaja -

WUOR­NO­SIN VAN­GIT­SE­MI­SES­TA LÄHTIEN HÄ­NEN LÄHELLÄÄN OL­LEET MIE­HET JA NAI­SET MUOKKASIVA­T SAR­JA­MUR­HAA­JAN JULKISUUSK­UVAA.

AILEEN WUORNOS ( HIRVIÖ)

In­hot­tu les­bo, haus­kan­pi­tä­jä, mo­nin­ker­tai­nen mur­haa­ja ja kris­tit­tyyn per­hee­seen adop­toi­tu ty­tär. Aileen on var­ma, et­tä po­lii­sit ovat käyt­tä­neet hän­tä hy­väk­si "ka­tu­jen puh­dis­ta­mi­ses­sa" ja tap­pa­neet nai­sia au­toon­sa hou­kut­te­le­via mie­hiä. Hän esitti mie­lel­lään mui­den hä­nel­le an­ta­maa roo­lia, mut­ta "oikeasta Ai­lee­nis­ta" oli vai­kea saa­da sel­koa.

RIC­HARD, DAVID, CHARLES C., PETER, TROY, CHARLES H. JA WALTER

( UHRIT)

Aileen ta­pa­si hei­dät tien var­rel­la yh­den vuo­den ai­ka­na. He oli­vat ta­val­li­sia mie­hiä. He ta­pa­si­vat Ai­lee­nin tiel­lä, ja osa heis­tä löy­tyi alas­to­ma­na ja ryös­tet­ty­nä ja kaik­ki kuol­lei­na. Viat­to­mia uhreja, jot­ka oli­vat vää­räs­sä pai­kas­sa vää­rään ai­kaan, vai nai­sia au­tois­ta von­kaa­via pa­hoin­pi­te­li­jöi­tä, jot­ka sai­vat an­sion­sa mu­kaan... riip­puu nä­kö­kul­mas­ta.

AR­LE­NE PRAL­LE ( ADOPTIOÄIT­I)

Pie­ni­ko­koi­nen rus­kea­ve­rik­kö ja hil­jat­tain us­koon tul­lut Ar­le­ne ot­ti yh­teyt­tä Ai­lee­niin ( kos­ka Jee­sus käs­kee teh­dä niin) näh­ty­ään tä­män ta­ri­nan te­le­vi­sios­sa. He kir­joit­te­li­vat toi­sil­leen, ja

Ar­le­ne adop­toi mur­haa­jan tyt­tä­rek­seen. Ar­le­ne us­koi, et­tä Ai­lee­nin pi­ti tun­nus­taa syn­tin­sä ja "pa­la­ta Jeesuksen luo" te­loi­tuk­sen kaut­ta. Hän sa­noi niin suo­raan ka­me­ral­le le­veäs­ti hy­myil­len do­ku­men­tis­sa Aileen Wuornos eli miten mur­haa­ja mark­ki­noi­daan. Aileen oli il­mei­ses­ti sa­maa miel­tä. Hän hy­myi­li va­lo­ku­vass­sa, joka on il­mei­ses­ti otet­tu sen jäl­keen, kun hän il­moit­ti oi­keu­del­le, et­tä on val­mis kuo­le­maan, kos­ka tap­poi kyl­mä­ve­ri­ses­ti, jos oi­keus niin ha­lu­aa.

NICK BROOM­FIELD ( ELOKUVAOHJ­AAJA)

Englan­ti­lai­nen, suo­ra­sel­käi­nen, pör­rö­tuk­kai­nen Nick on tyy­pil­li­nen re­hel­li­nen do­ku­men­ta­ris­ti, joka ha­lusi myy­dä eet­ti­sin pe­ri­aat­tein to­teu­te­tun do­ku­ment­tin­sa. Nick ky­syi kuo­le­maan­tuo­mit­tu­jen sel­lis­sä ol­leel­ta Ai­lee­nil­ta, tie­si­kö tä­mä, et­tä Ar­le­ne oli pyy­tä­nyt li­sää ra­haa, en­nen kuin suos­tuu pu­hu­maan tyt­tä­ren­sä lä­hes­ty­väs­tä kuo­le­mas­ta. Aileen vai­en­si hä­net kät­tään hei­laut­ta­mal­la. Ai­lee­nin myö­hem­mät sa­nat osoit­ti­vat, et­tä hän tie­si. Ar­le­nen ja la­ki­mies­muusik­ko- ex- hip­pi Ste­ven ker­ro­taan ke­hot­ta­neen Ai­lee­nia tap­pa­maan jo it­sen­sä, kos­ka Ar­le­ne ei kes­tä­nyt adop­tio­tyt­tä­ren­sä oi­keu­den­käyn­nin ai­heut­ta­maa stres­siä.

KUVERNÖÖRI JEB BUSH ( HAVITTELI PRESIDENTI­KSI)

Nick väit­ti, et­tä Bush rat­sas­ti Ai­lee­nin te­loi­tuk­sel­la tullakseen va­li­tuk­si uu­del­leen.

Hän väit­ti, et­tä Bus­hin van­ki­lap­sy­kiat­reil­ta kes­ti ko­ko­nai­set 15 mi­nuut­tia ju­lis­taa paa­saa­va, rai­voa­va ja sel­väs­ti vai­no­har­hai­nen van­ki mie­lel­tään ter­veek­si ja to­de­ta Ai­lee­nin "kiis­tä­mä­tön" tun­nus­tus lail­li­ses­ti pä­te­väk­si. Aileen pel­kä­si, et­tä van­ki­la­vi­ran­omai­set yrit­ti­vät teh­dä hä­net hul­luk­si, jot­ta ku­kaan ei us­koi­si hän­tä, kun hän väit­ti kor­rup­toi­tu­nei­den po­lii­sien myy­neen hä­nen ta­ri­nan­sa Hol­lywoo­diin. Re­pub­li­kaa­nien pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si pyr­ki­neen Bus­hin roo­lia oli syy­tä ar­vioi­da uu­del­leen.

TY­RIA MOORE ( AI­LEE­NIN EN­TI­NEN TYT­TÖYS­TÄ­VÄ)

He asui­vat yh­des­sä mo­tel­lis­sa vuo­si­kausia, ja Aileen väit­ti, et­tä "Ty" käs­ki hä­nen jat­kaa sek­sin myy­mis­tä, jot­ta tä­mä sai­si li­sää ra­haa. Tyn nau­hoi­tet­tu pu­he­lu Ai­lee­nil­le oli tun­nus­tus, jol­la Aileen saa­tiin nalk­kiin ja joka joh­ti Moo­ren omaan elo­ku­va­so­pi­muk­seen.

YLIKOMISAR­IO BINEGAR YLIKONSTAA­PELI MUNSTER JA MAJURI DAN HENRY

( PO­LII­SIT)

Vaik­ka Aileen syyt­ti joi­ta­kin po­lii­se­ja sii­tä, et­tä nä­mä va­koi­li­vat hän­tä vuo­si­kausia, näi­den mies­ten po­mo an­toi jul­ki lausun­non, jos­sa hän il­moit­ti, et­tä hei­dän oli to­det­tu myy­neen oman ker­to­muk­sen­sa Ai­lee­nin ta­ri­nas­ta kor­keim­man tar­jouk­sen teh­neel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.