MI­KÄ NOI­TA?

Najsmurhaajat - - Voodoo Kummitäti -

SAN­TE­RIA Af­rik­ka

Af­rik­ka­lai­ses­ta jo­ru­ba- us­kon­nos­ta läh­töi­sin ole­vas­sa san­te­rias­sa pal­vo­taan maan luon­non­hen­kiä ( oris­ha), jot­ka on naa­mioi­tu ka­to­li­sik­si py­hi­myk­sik­si. Sen toi­vat Ame­rik­kaan jo­ru­ba- or­jat, jot­ka ha­lusi­vat har­joit­taa pe­rin­teis­tä us­kon­to­aan isän­tien­sä tie­tä­mät­tä.

San­te­ri­aan kuu­lu­vat en­nus­ta­mi­nen ja trans­sin, rum­mu­tuk­sen ja tans­sin käyt­tä­mi­nen kom­mu­ni­koin­ti­kei­no­na esi- isien kans­sa. Vi­hi­tyt pa­pit ja pa­pit­ta­ret voi­vat myös uh­ra­ta eläi­miä se­re­mo­nioi­den ai­ka­na. San­te­ria oli alun pe­rin louk­kaa­va ter­mi ja mer­kit­si ” py­hi­mys­tä”, jol­la or­jien isän­nät viit­ta­si­vat or­jien näen­näi­sen help­poon kään­nyt­tä­mi­seen kris­ti­nus­koon. San­te­rian har­joit­ta­jat kut­su­vat us­kon­to­aan mie­luum­min Regla de Oc­hak­si eli ” Oris­han val­lak­si”.

PA­LO MAYOMBE Kon­go

Es­pan­jan siir­to­kun­nis­ta Kon­gon alu­eel­ta ko­toi­sin ol­lei­den or­jien ke­hit­tä­män us­kon­non mu­kaan luon­non esi­neil­lä, joi­ta kut­su­taan ni­mel­lä ngan­ga – eri­tyi­ses­ti ke­peil­lä – voi ol­la voi­mia, jot­ka usein liit­ty­vät kuol­lei­den hen­kiin. Pa­lo may­om­ben har­joit­ta­jat us­ko­vat, et­tä nä­mä hen­get voi­daan kut­sua ri­tu­aa­lien kaut­ta an­ta­maan apua tai oh­jaus­ta. Ri­tu­aa­leis­sa käy­te­tään usein luun kal­tai­sia esi­nei­tä, mu­kaan lu­kien ihmisten lui­ta, ja us­kon­to on lii­tet­ty hau­to­jen ryös­tä­mi­seen Ve­nezue­las­sa ja New Jer­seys­sä Yh­dys­val­lois­sa. Mui­ta us­kon­toon liit­ty­viä vä­hem­män kiis­ta­na­lai­sia asioi­ta ovat tais­te­lu­tans­si ja musiik­ki. Kaik­ki pa­lo may­om­ben har­joit­ta­jat ei­vät kui­ten­kaan käy­tä ih­mi­sen jään­tei­tä tai esi­nei­tä, jot­ka liit­ty­vät ri­kok­seen.

BRUJERIA La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka

Tä­mä kult­ti kes­kit­tyy en­nus­ta­mi­seen – yri­tyk­seen löy­tää sa­lat­tua tie­toa. Se käyt­tää me­ne­tel­mi­nä muun muas­sa astro­lo­gi­aa, po­vaa­mis­ta ja nek­ro­man­ti­aa, jos­sa kuol­lei­ta ma­na­taan en­nus­ta­maan tu­le­vaa. Luon­non­hen­kiin kes­kit­ty­nee­seen bru­je­ri­aan liit­tyy myös huu­ma­vien ai­nei­den, ku­ten sien­ten, mes­ka­lii­nin ja koo­ka­pen­saan leh­tien, käyt­tä­mi­nen us­kon­nol­lis­ten nä­ky­jen ai­kaan­saa­mi­sek­si ja mie­len­ti­lan muut­ta­mi­sek­si. Vaik­ka pain­opis­te on loit­su­jen ja juo­mien käyt­tä­mi­ses­sä, har­joit­ta­jat saat­ta­vat myös tar­jo­ta cu­ran­de­ris­moa, pa­ran­ta­via kei­no­ja.

NARCO­SA­TA­NICAN KULTISSA YHDISTYI ERI OKKULTISMI­PERINTEITÄ. NÄIHIN KUULUIVAT:

Tä­mä ri­tu­aa­lis­sa uh­rat­tu ka­na löy­det­tiin myös, kun po­lii­si te­ki rat­sian Adol­fon ti­lal­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.