TAP­PA­JAN ILME

Najsmurhaajat - - Puhelintyt­tötappaja -

TIC­HEL­MAN MAINOSTI IT­SE­ÄÄN TARMOKKAAS­TI SOSIAALISE­SSA MEDIASSA

Nuo­re­na naisena, joka ha­lusi mal­lik­si, Alix nä­kyi pal­jon sosiaalise­ssa mediassa ja oli avan­nut net­ti­si­vus­to­ja, jot­ka oli omis­tet­tu hä­nen va­lo­ku­vil­leen. Sen li­säk­si, et­tä hä­nel­lä oli ” See­king Ar­ran­ge­ment” - pro­fii­li, hä­nel­lä oli Face­book- ja Twit­ter- ti­lit, joil­le hän pos­ta­si sään­nöl­li­ses­ti, ja jo­pa kek­sit­ty tu­to­ri­aa­li YOUTU­BES­SA. Ni­mel­lä AKKEN­NE­DY Tic­hel­man lä­het­ti seit­se­män mi­nuu­tin pi­tui­sen opas­tus­vi­deon, kuin­ka saa­tiin ai­kaan smo­key eye - sil­mä­meik­ki. Kom­ment­tio­sio huo­kuu vi­haa; yk­si kat­so­ja kom­men­toi vain: ” Pa­ha.”

Ama­töö­rio­pe­tus­vi­deon­sa li­säk­si Tic­hel­man pos­ta­si myös vi­deon Rio­pel­len api­nois­ta nel­jän vuo­den ta­kaa ja il­mai­si pi­tä­vän­sä useis­ta vi­deois­ta, ku­ten vlog­gaa­ja­sen­saa­tio Jen­na Marb­le­sin vi­deois­ta, rap- ar­tis­ti Ig­gy Aza­lean kap­pa­leen

Mur­da Biz­niss musiik­ki­vi­deos­ta ja Na­tio­nal Geo­grap­hicin he­roii­ni­do­ku­men­tis­ta. Nyt jo lo­pe­te­tul­la Face­book- si­vul­laan Tic­hel­man kir­joit­ti: ” On to­del­la mu­ka­va pu­hua jon­kun kans­sa mur­han­hi­mos­ta ja ihmisten mur­haa­mi­ses­ta kyl­mä­ve­ri­ses­ti... ja he­kin ra­kas­ta­vat si­tä. Ei tuo­mit­se­mis­ta. Jee!”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.