SLEN­DER­MAN- TIETOUTTA

Najsmurhaajat - - Puhelintyt­tötappaja -

KU­KA ON TÄ­MÄ PARANORMAA­LI KAUHISTUS JA MIS­TÄ HÄN TU­LEE?

Slen­der­man on pe­räi­sin va­lo­ku­vas­ta, jon­ka Eric Knud­sen ( joka tun­net­tiin ni­mel­lä "Vic­tor Sur­ge") lä­het­ti So­met­hing Aw­ful - foo­ru­mil­le ke­sä­kuus­sa 2009. Ku­va oli tar­koi­tet­tu Pho­tos­hop- kil­pai­luun. Se on mus­ta­val­koi­nen ku­va pit­käs­tä, lai­has­ta, kum­mi­tus­mai­ses­ta hah­mos­ta, jol­la on lon­ke­rot kä­si­var­sien ti­lal­la, ja ne ha­mui­le­vat leik­ki­ken­täl­lä ole­via lap­sia. Slen­der­ma­nis­ta tu­li no­peas­ti vi­raa­li, ja fa­nit al­koi­vat teh­dä tai­det­ta ja kir­joit­taa net­ti­ta­ri­noi­ta hahmon poh­jal­ta. Hah­mos­ta tu­li suo­sit­tu Cree­py­pas­tan kal­tai­sil­la si­vuil­la, joil­la ker­ro­taan kau­hu­ker­to­muk­sia. Hä­net ku­va­taan lä­hes ai­na las­ten lä­hel­lä. Joi­den­kin ta­ri­noi­den mu­kaan hän on kid­nap­paa­ja, mut­ta uh­kaa­vam­pien ker­to­mus­ten mu­kaan hän kai­vaa uh­rien­sa si­suk­set ulos. Hä­nel­lä on ky­ky tun­keu­tua ih­mi­sen aja­tuk­siin, ja hän voi ai­heut­taa "Slen­der- sai­rau­den", jo­hon liit­tyy pa­hoin­voin­ti ja ve­ren ys­ki­mi­nen, hul­luus ja ali­tui­nen pak­ko piir­tää, raa­pus­tel­la ja kir­joit­taa.

Tä­mä piir­ros Slen­der­ma­nis­ta löy­tyi yh­des­tä Gey­se­rin muis­ti­kir­jas­ta, jon­ka po­lii­si ot­ti hal­tuun­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.