SULJETTUJE­N OVIEN TA­KA­NA

Najsmurhaajat - - Barbien Unelmamurh­a -

LÄHIKUVASS­A VÄKIVALTAI­SET PARISUHTEE­T

Mi­kä on pa­hoin­pi­del­lyn oi­reyh­ty­mä?

Se on jat­ku­vaa pel­koa ja pa­him­mil­laan pel­koa oman hen­gen puo­les­ta, el­lei tee, niin kuin pa­hoin­pi­te­li­jä ha­lu­aa. Pa­hoin­pi­te­li­jä ha­lu­aa joka päi­vä eri asioi­ta, jo­ten yh­te­nä päi­vä­nä hy­väk­syt­tä­vä asia on­kin seu­raa­va­na päi­vä­nä syy pa­hoin­pi­te­lyyn. Pa­hoin­pi­te­li­jä vä­hät­te­lee ja ma­ni­pu­loi, eris­tää uh­rin­sa muis­ta ja kont­rol­loi tä­män elä­män joka osa- aluet­ta. Se saa uh­rin ky­see­na­lais­ta­maan kai­ken, mi­tä hän on it­ses­tään us­ko­nut, ja suos­tu­maan asioi­hin, jot­ka ovat oman tah­don tai ar­vo­jen vas­tai­sia.

Mil­tä se tun­tuu?

Se riip­puu sii­tä, kuin­ka kau­an pa­hoin­pi­te­ly on jat­ku­nut. Se on noi­dan­ke­hä. Pa­hoin­pi­te­lyä seu­raa nousu­vai­he, jos­sa pa­hoin­pi­te­li­jä lu­paa, et­tei niin ta­pah­du enää kos­kaan, ja nousu­vai­heet ai­heut­ta­vat riip­pu­vuut­ta. Uh­ri ei ym­mär­rä, et­tä hän­tä pa­hoin­pi­del­lään, ja hä­nes­tä tu­lee tai­ta­va peit­te­le­mään asi­aa ja esit­tä­mään ulos­päin ur­he­aa. Uh­ris­ta tu­lee alis­tu­va ja hä­pei­le­vä. Uh­ris­ta tun­tuu, et­tei ku­kaan us­ko hän­tä, eten­kin kun pa­hoin­pi­te­li­jä osaa ol­la eri­tyi­sen hur­maa­va mui­den ihmisten seu­ras­sa – pa­hoin­pi­te­li­jät pys­ty­vät kont­rol­loi­maan käy­tös­tään. Uh­ri us­koo, et­tä jo­nain päi­vä­nä pa­hoin­pi­te­li­jä muut­tuu. Mi­nä jat­koin yri­tys­toi­min­taa­ni, vie­tin hy­vin ak­tii­vis­ta seu­rae­lä­mää ja vai­ku­tin ” nor­maa­lil­ta”, on­nel­li­sel­ta ih­mi­sel­tä. Naa­mion ta­ka­na oli kui­ten­kin sur­kea ja erit­täin pe­lo­kas nai­nen, joka pel­kä­si hen­ken­sä edes­tä ja odotti seu­raa­vaa rä­jäh­dys­tä..

Nais­ten lin­ja pu­he­lin­pal­ve­lu 0800 02400 Nol­la­lin­ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lal­le pu­he­lin 080 005 005

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.