RIS­TI­RII­TAI­NEN SO­PI­MUS

Najsmurhaajat - - Barbien Unelmamurh­a -

KARLA TE­KEE SALAISEN SO­PI­MUK­SEN HUO­MAT­TA­VAS­TI LYHYEMMÄST­Ä TUO­MIOS­TA. JOI­DEN­KIN MIE­LES­TÄ SE TE­KI BARBIESTA HIRVIÖN.

Kar­lan myön­net­tyä syyllisyyt­ensä tap­poon hä­net vie­tiin van­ki­laan, jos­sa hä­net pi­det­tiin eril­lään muis­ta van­geis­ta hä­nen oman oman tur­val­li­suu­ten­sa vuoksi. Hä­nel­lä oli suu­rem­pi huo­ne ja pää­sy so­sio­lo­gian yli­opis­to­kurs­sil­le. Kar­lan kans­sa teh­dyl­lä so­pi­muk­sel­la taat­tiin se, et­tä hän te­ki yh­teis­työ­tä ja to­dis­ti rais­kaa­ja­mies­tään vas­taan, jon­ka ri­kok­set oli to­dis­tet­tu DNA- tes­teil­lä. Vaa­lean, kau­niin ” pa­hoin­pi­del­lyn vai­mon” lausun­not saat­toi­vat aut­taa va­kuut­ta­maan va­la­mie­his­tön Pau­lin ri­kok­sis­ta, kos­ka ne ker­toi­vat ta­ri­nan, jo­ta saat­toi pi­tää rea­lis­ti­se­na osoi­tuk­se­na pa­rin omas­ta myrs­kyi­säs­tä suh­tees­ta ja laa­jem­min mit­ta­ri­na sii­tä, miten kam­mot­ta­val­la ta­val­la Paul saat­toi rea­goi­da nai­siin, joi­ta hä­nen ei oli­si pi­tä­nyt ra­kas­taa. Pau­lia pi­det­tiin hir­viö­nä, jon­ka pahuuden mää­rää mää­rit­ti lä­hin­nä va­la­mie­his­tön jä­sen­ten mie­li­ku­vi­tus ei­kä niin­kään ju­tun sum­mit­tai­set fak­tat. Tä­män vuoksi mo­net rai­vos­tui­vat, kun esiin tu­li to­dis­tei­ta, et­tei Kar­laa eh­kä pa­ko­tet­tu osal­lis­tu­maan tap­poi­hin, mut­ta jos­kus so­pi­muk­sil­la ha­lu­taan var­mis­taa tuo­mio, ja nii­tä käy­te­tään mo­ni­mut­kai­sis­sa ju­tuis­sa, kos­ka niin sääs­te­tään suu­ria sum­mia oi­keu­den­käyn­ti­ku­luis­sa, joi­hin kuu­lu­vat tuo­ma­rien ja asia­na­ja­jien palk­kiot. Ne myös suo­je­le­vat uh­rien per­hei­tä, jot­ta he ei­vät jou­du kes­tä­mään pit­kit­ty­nei­tä oi­keus­kä­sit­te­ly­jä, vaan voi­vat jat­kaa elä­mään­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.