SAIP­PU­AA JA KAKKUJA

Najsmurhaajat - - Saippuante­kijä -

FAUS­TI­NA SET­TI KUO­LI VUON­NA 1939

Jo hiu­kan van­hem­pi Faus­ti­na oli ikui­nen ro­man­tik­ko, joka ha­lusi vain rak­kaut­ta. Kun hän an­toi Leo­nar­dal­le kaik­ki sääs­tön­sä, tä­mä ker­toi, et­tä hä­net vie­täi­siin sa­laa Po­laan ( Koil­lis- Ita­li­aan), jos­sa hän ta­pai­si uu­den rak­kaan­sa, ja loit­su var­mis­tai­si lii­ton.

FRANCESCA SOAVI KUO­LI VUON­NA 1940

Francesca Soavi oli opet­ta­ja, jol­la oli ra­ha­huo­lia. Leo­nar­da ker­toi, et­tä oli 3 000 lii­ral­la jär­jes­tä­nyt hä­nel­le uu­den työn Piacenzan tyt­tö­kou­lus­ta. Hä­net mur­hat­tiin, kun hän meni jät­tä­mään hy­väs­tit Leo­nar­dal­le.

VIRGINIA CACIOPPO KUO­LI VUON­NA 1940

LEO­NAR­DA VA­LIT­SI KOHTEEKSI NAI­SIA, JOT­KA LUOTTIVAT HÄ­NEEN, HOUKUTTELI HEI­TÄ YLEVILLÄ LUPAUKSILL­A AUKSILLA JA TAP­POI HEI­DÄT

Virginia Cacioppo oli ikään­ty­vä oop­pe­ra­lau­la­ja, jon­ka roo­lit vä­he­ni­vät, kun hän ei enää kyen­nyt nii­tä esit­tä­mään.

50 000: ta lii­raa ja ylel­li­siä ko­ru­ja vas­taan Leo­nar­da oli lu­van­nut et­siä hä­nel­le sih­tee­rin työ­tä Fi­renzes­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.