CIANCIUL­LIN KEIT­TIÖ

Najsmurhaajat - - Saippuante­kijä -

LEO­NAR­DA TE­KI IHMISSAIPP­UAA, LEIPÄSIÄ JA KYNT­TI­LÖI­TÄ VÄLINEILLÄ, JOI­TA JOKAISELLA AHKERALLA KOKILLA OLI­SI KÄSILLÄ...

TAI SIT­TEN EI

UUNIPANNUT

TERÄVÄ KIRVES

Mie­len­vi­kai­nen kok­ki is­ki uh­re­jaan tu­ke­va­var­ti­sel­la ja hoh­ta­va­te­räi­sel­lä kir­veel­lä. Pai­na­val­la kir­veel­lä oli vai­kea osua tar­kas­ti koh­tee­seen – Leo­nar­da tar­vit­si useita yri­tyk­siä en­sim­mäi­sen uh­rin­sa koh­dal­la. Kun tah­mea seos oli val­mis, jo­kai­nen ih­mis­pii­ras muo­toil­tiin lei­pä­sek­si ja pan­tiin uu­ni­pan­nul­la uu­niin. Leo­nar­da val­mis­ti ne rak­kau­del­la va­kuut­tu­nee­na sii­tä, et­tä nais­ten ” uh­raus” aut­tai­si pe­las­ta­maan hä­nen poi­kan­sa ( ja an­tai­si pai­kal­li­sil­le juo­rui­li­joil­le pu­res­kel­ta­vaa).

VESIPANNU

Leonardan nopea tuo­tan­to­lin­ja aut­toi hän­tä kä­sit­te­le­mään nais­tut­ta­vien­sa pa­la­set.

Hän an­toi päi­den hau­tua ve­si­pan­nus­sa ja kaa­toi kei­tok­sen sit­ten äm­pä­rei­hin, joil­la vei jään­nök­set lä­hei­seen li­ka­kai­voon. Jos­kus hän hor­jah­ti pai­na­via äm­pä­rei­tä kan­taes­saan.

VEIT­SI JA VASARA

OHUTTERÄIN­EN SAHA

Kä­si­voi­min ei sää­ri­luu­ta saa yh­des­sä yös­sä poik­ki pais­ti­veit­sel­lä. Leo­nar­da kat­kai­si ys­tä­vien­sä raa­jat ni­ve­lis­tä – ohut te­rä liu­kui ni­vel­ten vä­lis­sä rus­ton lä­pi. Li­han ir­rot­ta­mi­nen ruu­miis­ta ei su­ju­nut yh­tä hel­pos­ti kuin sun­nun­tai­pais­tin leik­kaa­mi­nen. Leonardan kä­si­voi­mat ei­vät riit­tä­neet upot­ta­maan veis­tä, jo­ten hän na­put­ti si­tä va­sa­ral­la sy­vem­mäl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.