HYVÄNTEKIJ­ÄN PERIKUVA

Najsmurhaajat - - Kuolemanta­lon Emäntä -

DO­ROT­HEA

RAKENSI TAR­KAS­TI KU­VAA IT­SES­TÄÄN HYVÄNTAHTO­ISENA MUMMONA ESTÄÄKSEEN KE­TÄÄN SAAMASTA SEL­VIL­LE KAM­MOT­TA­VIA TE­KO­JAAN.

KIRKOSSAKÄ­VIJÄ

Do­rot­hea kul­ki ai­na taksilla kaikkialle. Hän an­toi avo­kä­ti­ses­ti tip­piä ja loi ys­tä­väl­li­sen ” nai­nen nai­sel­le” - suh­teen kul­jet­ta­jan­sa kans­sa; mat­koi­hin kuuluivat myös käyn­nit kir­kos­sa sun­nun­tai­sin.

RAHALAHJOI­TUKSET

Sac­ra­men­ton po­liit­ti­sis­sa pii­reis­sä tun­net­tu

Do­rot­hea lah­joit­ti ( osin vuok­ra­lais­ten­sa) ra­haa hy­viin tar­koi­tuk­siin, ja hä­nel­le omis­tet­tu­ja lau­lu­ja soi­tet­tiin sään­nöl­li­ses­ti pai­kal­lis­ra­dios­sa.

ADOP­TOI­TU VAN­HUS

Asun­to­lan omis­ta­nut per­he ” adop­toi” Do­rot­hean.

Heis­tä tu­li niin lä­hei­siä, et­tä he vie­rai­li­vat van­ki­las­sa, kun Do­rot­hea tuo­mit­tiin murhista.

LAUPIAS SAMARIALAI­NEN

Lii­an­kin an­te­lias Do­rot­hea hank­ki pii­kin baa­riin niil­le, joi­ta pi­ti tär­kei­nä kan­sa­lai­si­na, kos­ka toi­voi saa­van­sa heis­tä am­ma­til­lis­ta hyö­tyä – tie­to­ja tai ri­kos­ver­kos­to­ja – oman im­pe­riu­min­sa pön­kit­tä­mi­sek­si.

HYVÄNTAHDO­NELEET

Asun­to­lan pi­tä­mi­seen kuu­lui asuk­kai­den pois heit­tä­mien vaat­tei­den hoi­ta­mi­nen, ja Do­rot­hea lah­joit­ti ne hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Se oli hy­vä ta­pa pääs­tä eroon to­dis­teis­ta ja vai­kut­taa sa­mal­la an­te­li­aal­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.