VALHEEN KAS­VOT

Najsmurhaajat - - Valehtelev­a Äiti -

PALJASTAVA HYMY

KROKOTIILI­N KYY­NE­LEET

Toh­to­ri Glas­sin mu­kaan Susan Smith it­ki ” krokotiili­n kyy­ne­lei­tä”, kun hän pu­hui lap­sis­taan te­le­vi­sios­sa. ” Kyy­ne­liä ei ol­lut, ja hä­nen tees­ken­nel­ty su­rul­li­nen il­meen­sä väis­tyi lii­an no­peas­ti ol­lak­seen ai­to.”

ÄÄNENSÄVY

” Hä­nen ää­nen­sä muut­tui kor­keam­mak­si, kun hän esitti ano­muk­sen­sa ylei­söl­le, et­tä las­ten pi­ti ” pääs­tä ko­tiin äi­din ja isin luok­se”, sa­noi toh­to­ri Glass. ” Kun hän sa­noi niin, hän pu­dis­ti pääl­lään ' ei'. Jos hän oli­si pu­hu­nut tot­ta, hän oli­si nyö­kän­nyt pääl­lään ' kyl­lä', kun hän sa­noi niin.” Kun Smith vii­mei­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa kiel­si tap­pa­neen­sa lap­sen­sa, toh­to­ri Glass kom­men­toi, et­tä Smit­hin mon­o­to­ni­nen äänensävy oli kaik­kein pal­jas­ta­vin asia.

Ke­hon­kie­len asian­tun­ti­jan mu­kaan Smit­hil­tä ” pää­si äkil­li­nen hymy” jois­sa­kin haas­tat­te­luis­sa, ei­kä se so­pi­nut ti­lan­tee­seen, kos­ka hä­nen oli­si kuu­lu­nut ol­la su­rul­li­nen, mi­kä myös osoit­taa, et­tä hän tie­si, mi­tä oli teh­nyt. ” Hän poh­jim­mil­taan hy­myi­li sil­le, et­tä hui­ja­si kaik­kia”, toh­to­ri Glass sa­noi. ” Ikään kuin so­pi­ma­ton hymy oli­si il­maan­tu­nut tyh­jäs­tä ei­kä oli­si so­pi­nut sii­hen, mi­tä hän sa­noi.”

MITKÄ OLI­VAT TUT­KI­JOI­DEN JA ASIANTUNTI­JOIDEN HUOMAAMAT MERKIT, JOT­KA PALJASTIVA­T SMIT­HIN KAVALAN SALAISUUDE­N?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.