EPÄ­LUO­TET­TA­VA RI­KOS­PAIK­KA

Najsmurhaajat - - Petollinen Amanda Knox -

MIS­TÄ TO­DIS­TEET LÖYTYIVÄT ME­RE­DIT­HIN JA AMANDAN VIA DEL­LA PER­GO­LAN ASUN­NOS­TA – JA MIK­SI NII­HIN EI VOI LUOTTAA

KYL­PY­HUO­NEEN JALANJÄLKI

Pal­jas, ve­ri­nen jalanjälki löy­tyi kyl­py­huo­neen ma­tos­ta. Syyt­tä­jä us­koi ja­lan­jäl­jen ole­van Sol­leci­ton, kos­ka täl­lä oli pie­nem­mät ja­lat kuin Gue­del­la.

Vaik­ka Gue­den ja­lat ovat isom­mat, hä­nen jal­kan­sa mah­tui osit­tai­sen ja­lan­jäl­jen si­sään yh­tä hel­pos­ti kuin Sol­leci­ton, ja kun otet­tiin huo­mioon hä­nen DNA: nsa mää­rä kyl­py­huo­nees­sa, vai­kut­taa to­den­nä­köi­sem­mäl­tä, et­tä jäl­ki on hä­nen.

RIKOTTU IKKUNA

Fi­lo­me­na Ro­ma­nel­lin makuuhuone­en ikkuna oli rikottu, mut­ta tun­kei­li­jan oli­si pi­tä­nyt kii­ve­tä 3,78 met­riä, jot­ta oli­si voi­nut rik­koa sen ul­koa­päin, ja ik­ku­na­luu­kut oli­vat kiin­ni.

Vaik­ka käy­tän­nön syis­tä si­sään­pää­sy ik­ku­nan kaut­ta vai­kut­ti epä­to­den­nä­köi­sel­tä, la­sin­sir­pa­leet Ro­ma­nel­lin huo­nees­sa ja ik­ku­na­luuk­ku­jen vau­riot viit­taa­vat sii­hen, et­tä se saa­tet­tiin sil­ti rik­koa ul­koa­päin.

RIN­TA­LII­VIEN HA­KA­NEN

Raf­fae­le Sol­leci­ton DNA: ta löy­tyi Kercherin rin­ta­lii­vien ha­ka­ses­ta, min­kä syyt­tä­jä väit­tää osoit­ta­van, et­tä hän oli eh­dot­to­mas­ti läs­nä mur­ha­pai­kal­la ja ken­ties jo­pa osal­lis­tui mur­haan.

Vaik­ka Sol­leci­ton DNA: ta oli var­muu­del­la rin­ta­lii­vien ha­ka­ses­sa, se löy­det­tiin 47 päi­vää myö­hem­min, kun ri­kos­paik­ka oli jo myl­lät­ty ylö­sa­lai­sin ja to­dis­tei­ta oli kä­si­tel­ty huo­li­mat­to­mas­ti. On mah­dol­lis­ta, et­tä DNA: ta pää­tyi ha­ka­seen sen vuoksi.

RUU­MIS

Kercherin peit­to oli le­vi­tet­ty ruu­miin pääl­le, min­kä Mig­ni­ni väit­tää viit­taa­van nais­te­ki­jään. Hä­nen mie­les­tään mie­hen mieleen ei oli­si tul­lut teh­dä niin.

Kercherin ma­kuu­huo­nees­sa on val­ta­va mää­rä fyy­si­siä to­dis­tei­ta Ru­dy Gue­des­ta, mu­kaan lu­kien Gue­den sor­men­jäl­jet sän­gyl­tä löy­ty­nees­sä kä­si­lau­kus­sa. Jos Knox ja Sol­leci­to oli­vat pai­kal­la, heis­tä oli­si voi­nut olet­taa löy­ty­vän pal­jon enem­män to­dis­tei­ta.

JA­LAN­JÄL­JET

Lu­mi­no­li pal­jas­ti Knoxiin ja Sol­leci­toon so­pi­vat ja­lan­jäl­jet Knoxin ma­kuu­huo­nees­ta ja käy­tä­väs­tä, mi­kä viit­taa sii­hen, et­tä mo­lem­pien on täy­ty­nyt ol­la vä­hin­tään läs­nä mur­han ai­ka­na.

Lu­mi­no­li ei vain pal­jas­ta ver­ta, se nä­kyy myös jou­tues­saan kos­ke­tuk­siin muun muas­sa ko­din puh­dis­tusai­nei­den kans­sa. Syyt­tä­jä ei pys­ty­nyt näyt­tä­mään to­teen, et­tä Me­re­dit­hin DNA: ta oli­si ol­lut ja­lan­jäl­jis­sä.

MUR­HA- ASE?

Sol­leci­ton asun­nos­ta löy­tyi veit­si, ja sen kah­vas­sa oli Knoxin DNA: ta ja te­räs­sä Kercherin DNA: ta. Syyt­tä­jä on täy­sin var­ma, et­tä ky­se on mur­ha- asees­ta.

Puolustus väit­tää, et­tä sii­nä on Knoxin DNA: ta, kos­ka hän käyt­ti keit­tiö­veis­tä ruo­an­val­mis­tuk­ses­sa. Kercherin DNA: ta on te­räs­sä niin vä­hän, et­tä se saat­toi hy­vin joh­tua to­dis­tei­den tur­mel­tu­mi­ses­ta.

Ru­dy Gue­den 30 vuo­den van­keus­tuo­mio ly­he­ni 16 vuo­teen pi­ka­oi­keu­den­käyn­nin jäl­keen. Hän on edel­leen ai­noa Kercherin mur­has­ta tuo­mit­tu.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.