KUO­LIN­SYY

Najsmurhaajat - - Petollinen Amanda Knox -

KUIN­KA SYYT­TÄ­JÄ SAI ME­RE­DIT­HIN HAA­VAT SOPIMAAN VÄITTEISII­NSÄ

Syyt­tä­jä muut­ti useita ker­to­ja ver­sio­taan sii­tä, mik­si us­koi Knoxin, Sol­leci­ton ja Gue­den mur­han­neen Kercherin, ja teo­riat vaih­te­li­vat sa­ta­nis­ti­ses­ta sek­si­ri­tu­aa­lis­ta var­kau­teen. Me­re­dit­hin haa­voil­la py­rit­tiin osoit­ta­maan, et­tä hä­nen kimp­puun­sa käy­neet oli­vat lei­ki­tel­leet hä­nen kans­saan ja et­tä useat haa­vat oli­vat ai­heu­tu­neet jon­kin­lai­ses­ta ki­du­tuk­ses­ta. Raa­jo­jen mus­tel­mien ja ir­ti kis­kot­tu­jen hius­tuk­ko­jen väitettiin tu­ke­van teo­ri­aa.

Toi­sen nä­kö­kan­nan mu­kaan haa­vat oli­vat köm­pe­löi­tä. Mo­net us­ko­vat vam­mo­jen ker­to­van kii­vaas­ta kamp­pai­lus­ta ja mus­tel­mien syn­ty­neen tör­mäyk­sis­tä huo­ne­ka­lui­hin. Se tun­tui­si so­pi­van teo­ri­aan uh­ris­ta, joka puo­lus­ti it­se­ään kotiinsa tun­keu­tu­nut­ta hyök­kää­jää vas­taan, kun­nes sai haa­van kau­laan­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.