OHJAAJAN PU­HE

Najsmurhaajat - - Petollinen Amanda Knox -

KYSYMME, MILLAISTA OLI TEH­DÄ NETFLIXIN AMAN­DA KNOX - DOKUMENTTI­A JA KUIN­KA OH­JAA­JAT SAI­VAT TÄRKEÄT HAASTATTEL­UT

OLEM­ME VIETTÄNEET PAL­JON AI­KAA KATSELLEN RAF­FAE­LE SOL­LECI­TOA, AMAN­DA KNOXIA JA GIU­LIA­NO MIGNINIA TE­LE­VI­SIOS­TA, MUT­TA MIL­LAI­NEN KO­KE­MUS JUTTELEMIN­EN HEI­DÄN KANS­SAAN OLI?

Rod Black­hurst: To­te­sim­me, et­tä joka ker­ta, kun is­tuim­me jo­ta­ku­ta vas­ta­pää­tä, tuo­ta hen­ki­löä oli kut­sut­tu mil­joo­nil­la ni­mil­lä en­nen si­tä het­keä, ja mie­les­tä­ni mah­ta­vaa mei­dän kan­nal­tam­me oli se, et­tä kaik­ki se häi­pyi he­ti, kun he al­koi­vat pu­hua. Sii­tä tu­li pelk­kä kes­kus­te­lu.

Em­me menn­neet si­sään mu­ka­nam­me lis­ta ky­sy­myk­siä, tie­sim­me, et­tä ha­lusim­me pu­hua ko­ko 8 vuot­ta kes­tä­nees­tä ta­ri­nas­ta, mut­ta he pu­hui­vat hy­vin avoi­mes­ti, kos­ka heil­lä oli pal­jon sa­not­ta­vaa, ja mei­tä kiin­nos­ti oi­keas­taan se, et­tä heis­tä oli aja­tel­tu sil­lä ta­voin, ja sil­ti he oli­vat täy­sin nor­maa­le­ja, tun­nis­tet­ta­via, in­hi­mil­li­siä ih­mi­siä.

OLI­KO HAASTETTEL­UJA VAI­KEA SAA­DA?

RB: Sen vuoksi elo­ku­van te­ke­mi­nen kes­ti vii­si vuot­ta, en us­ko, et­tä ku­kaan oli ko­vin in­no­kas pu­hu­maan. Yri­tim­me mel­ko kau­an saa­da haas­tat­te­lua Aman­da Knoxil­ta, ja se oli hy­vin vai­ke­aa. Hän ei to­del­la­kaan ha­lun­nut teh­dä dokumentti­a, ja olim­me jo mel­kein hy­län­neet hank­keen, kun hän soit­ti meil­le vuo­den 2013 lo­pus­sa; hän­tä odotti uusi tuo­mio, ja hä­nes­tä tun­tui, et­tä hän ha­lusi saa­da ta­ri­nan­sa jul­ki. Sit­ten kaik­ki ha­lusi­vat pu­hua kans­sam­me tuo­mioi­den tul­tua.

Em­me to­del­la­kaan ha­lun­neet teh­dä elo­ku­vaa, el­lei­vät mo­lem­mat os­a­puo­let oli­si mu­ka­na, ja Mig­ni­ni läh­ti mu­kaan, kun vuon­na 2015 tul­lut pää­tös va­paut­ti Aman­da Knoxin ja Raf­fae­len mur­ha­syyt­tees­tä, ja hä­nes­tä tun­tui sil­lä het­kel­lä, et­tei hä­nen puol­taan ta­ri­nas­ta ol­lut kuul­tu kun­nol­la. To­te­sim­me ta­val­laan, et­tä kaik­ki pro­jek­tiin osal­lis­tu­neet ha­lusi­vat pu­hua kans­sam­me sil­loin, kun sii­tä oli heil­le hyö­tyä.

MITEN ELOKUVAAN ON TOISTAISEK­SI SUHTAUDUTT­U?

Brian MCGINN: Ih­mi­sil­lä ym­pä­ri maailman on oma kä­si­tyk­sen­sä sii­tä, mi­tä ta­pah­tui, ja he tie­tä­vät, mil­tä heis­tä tun­tuu, mi­tä he us­ko­vat tie­tä­vän­sä, em­me­kä us­ko, et­tä elo­ku­va saa ke­tään muut­ta­maan mieltään. Ih­mi­sil­lä on oi­keus omaan mie­li­pi­tee­seen­sä ja te­ke­miin­sä joh­to­pää­tök­siin. Toi­vom­me, et­tä he kat­so­vat tä­män elo­ku­van ja ym­mär­tä­vät pa­rem­min, kei­tä nä­mä ih­mi­set ovat, ja et­tä he myös tar­kas­te­le­vat uu­del­leen omaa roo­li­aan tra­ge­dian kau­pal­lis­ta­mi­ses­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.