UNOHDETUT

Najsmurhaajat - - Petollinen Amanda Knox -

Ke­nel­tä­kään, joka katseli Aman­da Knox

- dokumentti­a, ei jää­nyt huo­maa­mat­ta, et­tä Me­re­dit­hin per­heen jä­se­net ei­vät sa­no­neet mi­tään. Elo­ku­van­te­ki­jät sa­noi­vat ta­voi­tel­leen­sa hei­tä, mut­ta he kiel­täy­tyi­vät haas­tat­te­luis­ta ei­vät­kä ole kom­men­toi­neet elo­ku­vaa sen val­mis­tut­tua.

Kun vii­mei­nen pää­tös syyt­tö­myy­des­tä tu­li, Kercherin per­he oli ym­mär­ret­tä­väs­ti jär­kyt­ty­nyt. The Guar­dia­nin mu­kaan Me­re­dit­hin äi­ti Ar­li­ne to­te­si: ” Olen hie­man yl­lät­ty­nyt ja hy­vin jär­kyt­ty­nyt, mut­ta ei sii­tä sen enem­pää täl­lä het­kel­lä. Hei­dät on tuo­mit­tu kah­des­ti, jo­ten on hie­man ou­toa, et­tä sii­hen tu­li nyt muu­tos.” Myö­hem­min vuon­na 2015 Step­ha­nie Kerc­her kir­joit­ti Cos­mo­po­li­tan- leh­teen ko­ke­muk­sis­taan ja ke­hot­ti lu­ki­joi­ta muis­ta­maan Me­re­dit­hin sel­lai­se­na kuin hän oli. ” Vii­mei­set vii­si vuot­ta ovat ol­leet tus­kal­li­sia”, hän kir­joit­ti. ” Mut­ta vai­kein­ta on ol­lut kes­tää se, et­tä Mezin pir­teä, haus­ka, äly­käs ja ra­kas­ta­va per­soo­nal­li­suus on jää­nyt hä­nen kuo­lin­ta­pan­sa ja oi­keus­tais­te­lu­jen var­joon...”

” Kun kat­sot hä­nen va­lo­ku­vaan­sa leh­des­sä, älä ajat­te­le hän­tä traa­gi­se­na uh­ri­na. Ajat­te­le hän­tä sa­na­val­mii­na tyt­tö­nä, joka oli­si saa­nut si­nut het­kes­sä nau­ra­maan, jos oli­sit ta­van­nut hä­net.”

Meredith Kercherin äi­ti Ar­li­ne ja sis­ko Step­ha­nie ovat tais­tel­leet vuo­si­kausien epä­var­muu­den ja ku­mot­tu­jen tuo­mioi­den lä­pi. Aman­da on pu­hu­nut sii­tä, kuin­ka hä­nes­tä ja Me­re­dit­his­tä tu­li no­peas­ti ys­tä­vät Pe­ru­gias­sa.

YLLÄ

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.