MITEN KAIK­KI TA­PAH­TUI

Najsmurhaajat - - Tappajan Suojelija -

HUNTLEYN VER­SIO SEN ILLAN TA­PAH­TU­MIS­TA OLI SILKKAA VAL­HET­TA, MUT­TA PO­LII­SI US­KOI JOU­KOS­SA OL­LEEN MYÖS TOTUUDEN JYVÄSIÄ. TUO­MION­SA JÄL­KEEN HUNT­LEY AL­KOI VÄIT­TÄÄ PUHELUISSA­AN ÄI­DIL­LEEN, ET­TÄ MAXI­NE CARR TIE­SI KAI­KEN MURHISTA JO VARHAIN

HUNT­LEY ISKEE

Hunt­ley nä­kee tyttöjen kä­ve­le­vän ta­loa koh­ti ja hou­kut­te­lee hei­dät si­sään eh­kä käyt­täen Car­ria syöt­ti­nä. Carr on käy­mäs­sä per­heen­sä luo­na, mut­ta Chap­man ja Wells ei­vät tie­dä si­tä.

TYTTÖJEN HARHAUTUS

Hunt­ley vie hei­dät ruo­kai­lu­huo­nee­seen, ja po­lii­si ar­ve­lee hä­nen sa­no­neen, et­tä Carr on ylä­ker­ras­sa huo­no­voin­ti­se­na.

HOLLY HUKUTETAAN

Te­ki­jä ei ole iso mies, mut­ta 10- vuo­tias ei oli­si pys­ty­nyt vas­tus­te­le­maan, kun mies päät­ti käy­dä hei­dän kimp­puun­sa. Oi­keu­des­sa Hunt­ley väit­ti, et­tä Holly huk­kui am­mee­seen ja Jes­sica tu­keh­tui.

JES­SICA KURISTETAA­N

Hunt­ley ker­toi äi­dil­leen mur­han­neen­sa Jes­sican ku­ris­ta­mal­la, kun hän huo­ma­si, et­tä Holly oli kuol­lut kyl­py­huo­nees­sa. Hän oli yrit­tä­nyt soit­taa äi­dil­leen pa­nii­kis­sa.

TAP­PA­JAN PERUSTELUT

Hunt­ley se­lit­ti: ” Käs­kin hä­nen lo­pet­taa huu­ta­mi­sen, jot­ta pys­tyi­sin ajat­te­le­maan. Hän vain tois­te­li: ' Si­nä työn­sit hän­tä. Si­nä työn­sit hän­tä.' Vas­ta kun lai­toin kä­te­ni hä­nen ol­ka­pääl­leen, kun hän meni ovel­le, ta­jusin, et­ten voi­nut an­taa hä­nen läh­teä ta­los­ta.”

RUU­MII­DEN HÄVITTÄMIN­EN

Tap­pa­ja pa­nee ruu­miit jä­te­säk­kei­hin ja ajaa 27 kilometriä syr­jäi­seen paik­kaan RAF: n La­ken­heat­hin tu­ki­koh­dan lä­hel­le. Len­to­ko­ne­fa­ni Hunt­ley tun­tee alu­een hy­vin, sil­lä hä­nen iso­äi­tin­sä­kin asuu La­ken­heat­hin ky­läs­sä.

TUN­NUS­TUS CARRILLE

Hunt­ley soit­taa Carrille maa­nan­tai­na 3. elokuuta ja ker­too, et­tä hän on tap­pa­nut Hol­lyn ja Jes­sican ja tar­vit­see Carrin apua. Carr väit­ti myö­hem­min tiu­kas­ti, et­tei tien­nyt mi­tään murhista. Hunt­ley ajaa Grims­byyn ja tuo Carrin ko­tiin So­ha­miin.

CARRIN OSALLISUUS

Huntleyn uusi se­li­tys: Carr ei vain kuul­lut murhista jo varhain, vaan osal­lis­tui ak­tii­vi­ses­ti ri­kok­sen peit­te­le­mi­seen ei­kä vain antanut ali­bia Ia­nil­le. Mää­rä­si­kö Carr, et­tä ruu­miit pi­ti polt­taa, ja aut­toi ta­lon sii­voa­mi­ses­sa?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.