MUR­HAN MUISTOT

Najsmurhaajat - - Hindleyn Ja Bradyn Viimeinen Uhri -

KAM­MOT­TA­VA YHTEENSATT­UMA JA VA­LO­KU­VAT, JOI­DEN AVUL­LA TA­PAUS SEL­VI­SI.

Kun so­dan jäl­keen syn­tyi uusi jou­ti­lai­den yh­teis­kun­ta­luok­ka, tek­no­lo­gias­ta tu­li hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va ta­val­li­sel­le työ­väen­luo­kal­le. Ian Bra­dy hyö­dyn­si ka­me­roi­ta, avo­ke­la­nau­hu­ria ja ää­ni­le­vy­jä. Ku­ten mo­nil­le sar­ja­mur­haa­jil­le, nä­mä vä­li­neet an­toi­vat Bra­dyl­le ja Hind­leyl­le ti­lai­suu­den tal­len­taa synk­kiä muis­to­ja ja elää uu­del­leen ri­kok­sen­sa prous­ti­lai­sen muis­ton muo­dos­sa.

Hind­ley to­te­si, et­tä hau­dat oli ” mer­kit­ty va­lo­ku­vin ei­kä hau­ta­ki­vin”. Kun oli ai­ka tappaa tai ” ta­pah­tu­man” jäl­keen, ku­ten Bra­dy asian il­mai­si, Hind­leyl­le han­kit­tiin ää­ni­le­vy­jä ta­pah­tu­man juh­lis­ta­mi­sek­si. Kun he tap­poi­vat Pau­li­ne Rea­den, Bra­dy va­lit­si juh­lan kun­niak­si Ken Thor­ne and His Orc­he­stran lis­toil­la nel­jän­nek­si nous­seen hit­ti­kap­pa­leen ” The­me from The Le­gion’s Last Pat­rol”. Ta­pa­nin­päi­vä­nä vuon­na 1964, vain tun­te­ja en­nen kuin he tap­poi­vat Les­ley Ann Dow­neyn, Bra­dy an­toi Hind­leyl­le San­dy Shaw'n le­vyn ” Girl Don't Co­me”.

Bra­dyl­la oli suu­ret luu­lot it­ses­tään ja hän oli äly­käs, mut­ta pa­ri jätti jäl­keen­sä pal­jon ras­kaut­ta­via to­dis­tei­ta teois­taan. Erää­nä päi­vä­nä tut­kies­saan 16 Ward­le Brook Ave­nuen ta­los­ta ko­tiet­sin­näs­sä tal­teen otet­tua vih­koa ri­ko­sy­li­tar­kas­ta­ja Ian Fair­ley löy­si sa­tun­nais­ten tö­her­rys­ten jou­kos­ta luet­te­lon elo­ku­va­täh­dis­tä. Fair­ley tyr­mis­tyi huo­ma­tes­saan, et­tä tun­net­tu­jen ni­mien jou­kos­sa oli ni­mi John Kilb­ri­de. Po­lii­si löy­si myös War­ren's Au­tos - fir­man kui­tin vuo­ro­kau­dek­si vuok­ra­tus­ta au­tos­ta, joka oli vuok­rat­tu päi­vä­nä, jo­na Kilb­ri­de sie­pat­tiin. Kaik­kein va­kuut­ta­vim­man joh­to­lan­gan en­nen kam­mot­ta­van Les­ley Ann Dow­ney - ää­ni­tyk­sen löy­ty­mis­tä ( nau­hoi­tuk­sen, jon­ka si­säl­tö sär­ki ka­rais­tu­nei­den po­lii­sien­kin sy­dä­men) tar­jo­si­vat kui­ten­kin Bra­dyn ka­me­roil­la ote­tut va­lo­ku­vat. Po­lii­sil­la oli tunne, et­tä ku­vat liit­tyi­vät ka­toa­mi­siin ja joh­ti­vat Saddlewort­h

Moo­riin. Mik­si Bra­dyn ot­ta­mis­sa mai­se­ma­ku­vis­sa mai­se­ma jäi vä­hem­mäl­le huo­miol­le ja ku­vat kes­kit­tyi­vät jos­kus maa­han? Mik­si jou­kos­sa oli ku­va pol­vis­tu­nees­ta Hind­leys­tä ja tä­män koi­ras­ta kat­se­le­mas­sa maa­ta?

Van­han kun­non sa­la­po­lii­si­työn avul­la hir­vit­tä­vä ta­pah­tusar­ja al­koi pur­kau­tua.

VA­SEM­MAL­LA Les­ley Ann Dow­ney oli 10- vuo­tias, kun hä­net si­dot­tiin ja ta­pet­tiin. Tä­män va­lo­ku­van ot­ti­vat My­ra Hind­ley ja Ian Bra­dy. ALLA Tä­män ku­van Hind­leys­tä ot­ti Bra­dy 1960- lu­vul­la Saddlewort­h Moo­ril­la, jon­ne he hau­ta­si­vat uh­rin­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.