LUUKENTTÄ

Najsmurhaajat - - Hindleyn Ja Bradyn Viimeinen Uhri -

SADDLEWORT­H MOO­RIN TUMMAN TURPEEN ALLA

Muu­ta­ma päi­vä Edward Evan­sin mur­han jäl­keen po­lii­si käyn­nis­ti Saddlewort­h Moo­ril­la laa­jat et­sin­nät, jot­ka al­koi­vat Wood Hea­din lä­hel­tä. Les­ley Ann Dow­neyn ja John Kilb­ri­den ruu­miit löytyivät 17. ja 21. lo­ka­kuu­ta.

Suur- Manc­hes­te­rin po­lii­si, jo­ta joh­ti ri­ko­sy­li­tar­kas­ta­ja Pe­te Top­ping, ava­si ju­tun uu­del­leen ja käyn­nis­ti uusia et­sin­tö­jä vuo­sien 1986 ja 1987 ai­ka­na, jot­ta Keith Ben­net­tin ja Pau­li­ne Rea­den ruu­miit löy­det­täi­siin. Tap­pa­jat te­ki­vät yh­teis­työ­tä po­lii­sin kans­sa ja te­ki­vät useita kiis­ta­na­lai­sia mat­ko­ja Sadd­lewort­hiin. Et­sin­tö­jen jat­kut­tua 100 päi­vää vuon­na 1987 löy­det­tiin Pau­li­ne Rea­den ruu­mis. Ope­raa­tio Mai­dan et­sin­nöis­sä num­mel­la hyö­dyn­net­tiin uusim­pia ri­kos­tek­ni­siä me­ne­tel­miä ja sa­tel­liit­ti­tek­niik­kaa. Ta­voit­tee­na oli löy­tää Keith Ben­net­tin ruu­mis. Po­lii­si pi­ti et­sin­nän sa­las­sa pi­tääk­seen tie­dos­tus­vä­li­neet loi­tol­la. Et­sin­tä al­koi vuon­na 2003, mut­ta se kes­key­tet­tiin vuon­na 2009.

GREENFIELD BROADSTONE HILL UPPERMILL SADDLEWORT­H MOOR A635 YEOMAN HEYN TEKOJÄRVI DOVE STONEN TEKOJÄRVI HOLLING BROWN KNOLL GREENFIELD­IN TEKOJÄRVI MIDDLE EDGE MOSS

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.