TAPPAVAT HOIDOT

Najsmurhaajat - - Tappajahoi­taja -

AL­LITT ON VAIN YK­SI MO­NIS­TA ” KUO­LE­MAN ENKELEISTÄ”, JOKA KÄYT­TI LÄÄK­KEI­TÄ VAHINGOITT­AAKSEEN

INSULIINI

KÄYT­TÄ­JÄ: Be­ver­ly Al­litt

UHRIT: Nel­jä kuol­lut­ta, mon­ta vam­mau­tu­nut­ta.

Kor­keat lää­kean­nok­set, joi­ta käy­te­tään dia­be­tek­sen hoi­dos­sa, voi­vat joh­taa hy­pogly­kee­mi­seen ( al­hai­nen ve­ren­so­ke­ri) koo­maan ja kuo­le­maan. Al­litt pis­ti suu­ria mää­riä in­su­lii­nia pie­niin uh­rei­hin­sa.

ADRENALIIN­I

KÄYT­TÄ­JÄ: Kris­ten Gil­bert

UHRIT: Nel­jä kuol­lut­ta, kak­si louk­kaan­tu­nut­ta.

Sti­mu­lant­ti, joka nos­taa sy­dä­men sy­ket­tä hal­lit­se­mat­to­mas­ti, kun si­tä otetaan lii­kaa. Kris­ten Gil­bert murhasi nel­jä po­ti­las­ta Mas­sac­husett­sin ve­te­raa­ni­sai­raa­las­sa täl­lä ta­val­la. Hä­net tuo­mit­tiin vuon­na 2001 murhista, ja hän suo­rit­taa elin­kau­tis­ta ran­gais­tus­ta il­man mah­dol­li­suut­ta pääs­tä eh­do­na­lai­seen.

DIGOKSIINI

KÄYT­TÄ­JÄ: Charles Cul­len

UHRIT: Vä­hin­tään 29– 35, mah­dol­li­ses­ti sa­to­ja.

Käy­te­tään sy­dä­men va­jaa­toi­min­nan ja ryt­mi­häi­riöi­den hoi­toon. Yliannostu­s on tappava ih­mi­sil­le, joil­la on sy­dän­sai­raus, ku­ten New Jer­seyn tu­hoi­sin tap­pa­ja to­dis­ti.

SUKSAMETON­I

KÄYT­TÄ­JÄ: Ge­ne­ne Jo­nes

UHRIT: Vä­hin­tään yk­si, eh­kä jo­pa 50.

Li­has­re­lak­sant­ti, joka hel­pot­taa hen­gi­tys­put­ken asen­ta­mis­ta lei­kat­ta­val­le po­ti­laal­le. Il­man hen­gi­tyk­sen avus­ta­mis­ta suksameton­i tappaa. Ge­ne­ne Jo­ne­sin, joka van­git­tiin vuon­na 1985, epäil­lään tap­pa­neen jo­pa 50 vau­vaa Tek­sa­sis­sa, osan heis­tä suk­sa­me­to­nil­la.

OIKEALLA In­su­lii­ni­pis­tok­sia käy­te­tään ve­ren­so­ke­ri­ta­son sää­te­lyyn. Kor­keat an­nok­set voi­vat ol­la vaa­ral­li­sia vau­voil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.