TO­TUUS TE­KEE KIPEÄÄ... JA VAL­HE MYÖS

Najsmurhaajat - - Tappajahoi­taja -

KUIN­KA AL­LIT­TIN TUO­MIO NOS­TI MÜNCHAUSEN­IN OIREYHTYMÄ­N JULKISEEN TIETOUTEEN

Sai­raus tun­nis­tet­tiin vuon­na 1951 ja ni­met­tiin 1800- lu­vul­la elä­neen sak­sa­lai­sen pa­ro­nin mu­kaan, jol­la oli ta­pa­na viih­dyt­tää päi­väl­lis­vie­rai­ta nau­ret­ta­van lii­oi­tel­luil­la ta­ri­noil­la san­ka­ri­teois­ta. Toh­to­ri Ric­hard As­her tun­nis­ti syndroo­man vuon­na 1951, ja epä­ta­val­li­sen sai­rau­den yk­si­tyis­koh­dat kiehtoivat lää­ke­tie­teen maa­il­maa: ” Syndroo­man mer­kit­tä­vin piir­re on sen il­mei­nen jär­jet­tö­myys... Mo­nis­sa hei­dän val­heis­saan ei tun­nu ole­van miel­tä. He va­leh­te­le­vat va­leh­te­le­mi­sen vuoksi.”

Vä­lil­li­nen Münchausen­in oi­reyh­ty­mä on tun­nus­tet­tu vä­ki­val­lan muo­dok­si, jos­sa hen­ki­lö jo­ko se­pit­tää tai ai­heut­taa sai­rauk­sia tai oi­rei­ta muil­le. Se nä­kyy lä­hin­nä si­ten, et­tä van­hem­mat va­hin­goit­ta­vat lap­si­aan, ja si­tä kut­su­taan ny­ky­ään ylei­sem­min ” huol­ta­jan se­pit­tä­mäk­si tai ai­heut­ta­mak­si sai­rau­dek­si”.

Asian­tun­ti­ja­to­dis­ta­jat oli­vat si­tä miel­tä, et­tä Be­ver­ley Al­litt täyt­ti kum­man­kin syndroo­man kri­tee­rit, mut­ta asias­ta ol­tiin kah­ta miel­tä.

Syyt­tä­jän asian­tun­ti­ja, toh­to­ri Roy Mea­dow, oli ar­vos­tet­tu las­ten­lää­kä­ri, joka oli teh­nyt mer­kit­tä­viä tut­ki­muk­sia Münchausen­in oi­reyh­ty­mäs­tä. Toh­to­ri Mea­dow myön­si, et­tä Al­litt oli ” hen­ki­ses­ti eri­tyi­sen häi­riin­ty­nyt” ja et­tä hä­nel­lä oli va­ka­va per­soo­nal­li­suus­häi­riö, jo­ta ei voi­tu pa­ran­taa. Toh­to­ri Mea­dow me­net­ti myö­hem­min us­kot­ta­vuut­taan an­net­tu­aan asian­tun­ti­ja­lausun­non asia­na­ja­ja Sal­ly Clar­kin ta­pauk­ses­sa. Tä­män kak­si vau­vaa kuolivat äkil­li­ses­ti il­man sel­vää syy­tä. Clark to­det­tiin syyl­li­sek­si, mut­ta vuon­na 2003 tuo­mio ku­mot­tiin, kos­ka pää­tet­tiin, et­tä ti­las­to, jo­hon toh­to­ri Mea­dow oi­keu­den­käyn­nis­sä ve­to­si – et­tä to­den­nä­köi­syys kah­den lap­sen kät­kyt­kuo­le­mal­le vau­raas­sa per­hees­sä oli ” yk­si 73 mil­joo­nas­ta – oli tör­ke­ää lii­oit­te­lua.

Mea­dow to­dis­ti usein oi­keu­den­käyn­neis­sä, ja hä­nen ” Mea­dow'n la­ki” - teo­ri­aan­sa – ” yk­si lap­sen äkil­li­nen kuolema on tra­ge­dia, kak­si on epäi­lyt­tä­vää ja kol­me on mur­ha, el­lei toi­sin to­dis­te­ta” – käy­tet­tiin useis­sa oi­keu­den­käyn­neis­sä äi­te­jä vas­taan, joi­den vau­va kuo­li äkil­li­ses­ti.

YLLÄ Sal­ly Clark sen jäl­keen, kun hä­net va­pau­tet­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.