SA­RA­HIN IL­KEÄT VIESTIT

Najsmurhaajat - - Paljastava­t Murhapäivä­kirjat - Hy­vä Sa­die,

SA­RAH KIR­JOIT­TI SA­DIEL­LE KIR­JEEN, JOS­SA SUOSTUTTEL­I T ÄTÄ JÄT­TÄ­MÄÄN IA­NIN. OTTEIT A KIR­JEES­TÄ ALLA. SA­RAH MYÖN­SI OI­KEU­DES­SA, ET­TÄ SE OLI ” P ASKASTI TEH­TY”.

mi­nus­ta si­nun pitäisi tie­tää, et­tä Ian on pet­tä­nyt si­nua yli vuo­den ajan. Hä­nel­lä on ol­lut suh­de mi­nun kans­sa­ni sen jäl­keen, kun hän pa­la­si Camp Suis­ses­ta elo­kuus­sa 2013.

Ian on it­se myön­tä­nyt, et­tei ole ra­kas­tu­nut si­nuun, ei ole kos­kaan ol­lut ei­kä kos­kaan tu­le ole­maan...

Olem­me maan­neet yh­des­sä vii­kos­ta toi­seen jo mel­ko kau­an. Kat­se­le ym­pä­ril­le­si ta­los­sa, siel­lä on pal­jon mi­nun ta­va­roi ta­ni ympäriinsä. On­ko­han hän edes vaih­ta­nut la­ka­noi­ta sen jäl­keen, kun vii­mek­si olim­me siel­lä?

Sek­si on us­ko­mat­to­man fan­tas­tis­ta, yli­voi­mai­ses­ti pa­ras­ta, mi­tä hän on kos­kaan saa­nut. Em­me saa kos­kaan tar­peek­si toi­sis­tam­me. Se tyy­dyt­ti hä­nes­sä tar­peen, jo­ta hän ei kos­kaan pys­ty tu­kah­dut­ta­maan ja jo­ta il­man hän ei sel­viä.

Ian on stres­saan­tu­nut ja erit­täin masentunut. Hä­nen hen­ki­nen ti­lan­sa huo­les­tut­taa mi­nua ko­vas­ti, jo­ten sik­si kir­joi­tan tä­män. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä si­nä olet vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, mis­sä kun­nos­sa h än nyt on, ja hän tun­tuu me­ne­vän päi­vä päi­väl­tä huo­nom­paan suun­taan...

Va­ra­sit Galá­pa­gos­saa­ril­le lo­man, joka ylit­ti rei­lus­ti bud­je­tin, jo­hon hä­nel­lä oli­si va­raa. Tiedän, et­tä si­nä mak­soit sen, mut­ta se vai­va­si hän­tä ko­vas­ti, ja hä­nes­tä tun­tui, et­tä ra­ha­ti­lan­teen­ne oli lii­an eri­lai­nen. Hän ha­lusi jät­tää si­nut en­nen Galá­pa­gos­saa­ril­le läh­töä mut­ta ei pys­ty­nyt, kos­ka tun­si syyl­li­syyt­tä sii­tä, kuin­ka pal­jon ra­haa olit mat­kaan käyt­tä­nyt. Vaik­ka hän tie­tys­ti naut­ti lo­mas­ta, hän hyö­dyn­si kaik­ki ti­lai­suu­det ot­taa yh­teyt­tä mi­nuun ja oli kans­sa­ni sän­gys­sä he­ti, kun as­tui si­sään ko­tio­ves­ta.

Tä­mä Kat­ri­na ” Kitt” Wals­hin pi­dä­tys­ku­va sai pal­jon huo­mio­ta, kun kak­sik­ko pi­dä­tet­tiin, ja mediassa spe­ku­loi­tiin ko­vas­ti ” kum­ma­jais­pa­ris­ta”. Sa­rah Williams, jol­la on ta­va­ra­mer­kik­seen muo­dos­tu­neet ko­ho­te­tut kul­ma­kar­vat täs­sä pi­dä­tys­ku­vas­sa­kin, oli...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.