SA­RA­HIN ” GA­ME OF BONES”

Najsmurhaajat - - Paljastava­t Murhapäivä­kirjat -

SYNK­KÄ FANTASIASA­RJA GA­ME OF TH­RO­NES

OLI YK­SI SA­RA­HIN INNOITTAJI­STA MUR­HAAN

” Yö on pi­meä” ja ” täyn­nä kau­hu­ja” ovat repliik­ke­jä Ga­me Of Th­ro­ne­sis­ta, ja nii­tä Sa­rah ja Kitt käyt­ti­vät is­ku­lausei­naan val­mis­tau­tues­saan mur­haan. Sa­rah väit­ti lu­ke­neen­sa Geor­ge RR Mar­ti­nin Tu­len ja jään lau­lu - fan­ta­sia­kir­ja­sar­jan ( jo­hon Ga­me of Th­ro­nes pe­rus­tuu) tois­ta osaa si­nä il­ta­na, jo­na Sa­die Hart­ley ta­pet­tiin, mut­ta yh­teys ulot­tuu sy­vem­mäl­le.

Kitt sa­noi, et­tä Sa­ra­hin ido­li oli sar­jan hah­mo Me­li­sandre – Pu­nai­nen nai­nen – pa­pi­tar, joka käyt­tää sek­su­aa­lis­ta ve­to­voi­maan­sa mie­hiin saa­dak­seen hei­dät val­taan­sa. Kit­tin ja Sa­ra­hin ker­ro­taan pe­lan­neen pe­liä, jos­sa Sa­rah pai­noi veit­sen Sa­diea esit­tä­vän Kit­tin kau­lal­le, ja ” Sa­diea” pe­lo­tel­tiin tai tä­mä ta­pet­tiin. Yh­den täl­lai­sen koh­tauk­sen ai­ka­na he Sa­ra­hin joh­dol­la lausui­vat toi­sil­leen sa­nat, jot­ka Me­li­sandre esit­tää seu­raa­jil­leen ri­tu­aa­lin ai­ka­na. Kak­si­kos­ta epäi­le­mät­tä tun­tui, et­tä he am­men­si­vat voi­maa mah­ta­vas­ta ja kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­väs­tä ta­ri­nas­ta. Me­li­sandren esit­tä­mi­nen saat­toi myös ol­la Sa­ra­hin ta­pa sa­mais­tua päät­tä­väi­seen hah­moon val­mis­tau­tues­saan sii­hen, mi­tä tap­pa­mi­nen fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti vaa­ti­si. Tie­ten­kin hän te­ki vir­heen mat­kies­saan fiktiivise­n vel­hon esi­merk­kiä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.