KOLLEKTIIV­INEN MIELENHÄIR­IÖ

Najsmurhaajat - - Paljastava­t Murhapäivä­kirjat -

MI­KÄ ON KOLLEKTIIV­INEN MIELENHÄIR­IÖ?

Kollektiiv­inen mielenhäir­iö oli ai­ka­naan sel­väs­ti tun­nis­tet­ta­va, har­vi­nai­nen mielenhäir­iö.

Se ku­vat­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1877.

Al­ku­pe­räi­ses­sä ku­vauk­ses­sa, joka oli so­si­aa­li­nen ei­kä psy­kiat­ri­nen, yk­si hen­ki­lö al­tis­taa toi­sen omal­le har­hal­leen, toi­nen vas­tus­taa mut­ta vä­hi­tel­len an­tau­tuu har­hal­le, ja har­has­ta tu­lee jo­ten­sa­kin us­kot­ta­va. Hen­ki­löt ovat lä­hei­siä ( yleensä van­hem­pi ja lap­si tai si­sa­ruk­set) ja toi­nen on yleensä hal­lit­se­va, aloit­teen­te­ki­jä, ja toi­nen on alis­tu­ja. Noin 90 pro­sen­tis­sa tapauksist­a on ky­se per­heen­jä­se­nis­tä, joi­den kes­ki- ikä on 46– 53 vuot­ta. Kä­si­te ei ole mu­ka­na tau­ti­luo­ki­tuk­ses­sa, mi­kä ker­too sen ase­mas­ta diag­noo­si­na ja sai­rau­te­na – sii­tä ei ole juu­ri­kaan näyt­töä.

MI­KÄ SEN AI­HEUT­TAA?

Lä­hes kaik­ki ra­por­toi­dut ta­pauk­set ovat ko­mor­bi­de­ja, eli ne esiin­ty­vät mui­den mie­len­ter­veys­häi­riöi­den yh­tey­des­sä, ku­ten skit­so­fre­nian, har­ha­luu­lo­jen, ma­sen­nuk­seen liit­ty­vien har­ha­luu­lo­jen jne. Jot­kut tut­ki­muk­set viit­taa­vat sii­hen, et­tä dys­funk­tio­naa­li­set ih­mis­suh­teet ovat ris­ki­te­ki­jä.

VOIDAANKO SE KAR­KOT­TAA?

Ma­sen­nus­lääk­kei­tä ja psy­koo­si­lääk­kei­tä se­kä fyy­sis­tä eril­lää­no­loa on käy­tet­ty [ hoi­toi­na], ja ne tun­tu­vat te­hoa­van. Psy­ko­te­ra­pi­aa on käy­tet­ty pää­asias­sa alis­tu­vil­le os­a­puo­lil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.