HOL­LOWAYN KAUHUT

Najsmurhaajat - - Paha Äiti -

VAN­KI­LAS­SA ON ASU­NUT JOI­TA­KIN BRI­TAN­NIAN JULMIMPIA NAI­SIA, VAUVANTAPP­AJISTA MYRKYTTÄJI­IN

Ruth El­lis

28- vuo­tias El­lis, en­ti­nen mal­li ja yö­ker­hon tar­joi­li­ja, alun pe­rin Rhy­lis­ta Poh­jois- Wa­le­sis­ta, tuo­mit­tiin ra­kas­ta­jan­sa, kil­pa­kul­jet­ta­ja David Bla­ken, am­pu­mi­ses­ta poh­jois­lon­too­lai­sen pu­bin edes­sä. Hän am­pui useita lau­kauk­sia Bla­kea koh­ti, en­nen kuin an­tau­tui va­paal­la ol­leel­le po­lii­sil­le.

Tuo­mio Kuolema.

Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka

Kol­me kuu­kaut­ta.

Kohtalo El­lis hir­tet­tiin Hol­loways­sä 13.7.1955 – hän oli Englan­nin vii­mei­nen te­loi­tet­tu nai­nen.

Ame­lia Dyer

Sac­hin ja Wal­ter­sin ta­paan Dyer oli vau­van­tap­pa­ja, joka toi­mi Rea­din­gin alu­eel­la. Hä­nen ri­kok­sen­sa huo­mat­tiin vas­ta, kun Tha­me­sis­ta löy­det­tiin kak­si vau­vaa, jot­ka oli kää­rit­ty rus­ke­aan pa­pe­riin ja hei­tet­ty pois go­be­lii­ni­kas­sis­sa. Myö­hem­min löy­det­tiin vie­lä vii­si vau­vaa. Tuo­mio Kuolema.

Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka Kol­me viik­koa. Kohtalo Dyer te­loi­tet­tiin New­ga­ten van­ki­las­sa 10.6.1896 – Hol­loways­sä ei tuol­loin ol­lut omaa hir­si­puu­ta.

Ame­lia Sach ja Annie Wal­ters

Finch­leyn en­ke­lin­te­ki­jät tuo­mit­tiin tam­mi­kuus­sa 1903 sii­tä, et­tä he oli­vat tap­pa­neet hoidossaan olleita vauvoja Ch­lo­ro­dy­nel­lä, mor­fii­ni­poh­jai­sel­la lääk­keel­lä. He oli­vat ot­ta­neet vau­vo­jen äi­deil­tä ra­haa las­ten adop­toi­mi­ses­ta, tap­pa­neet lapset ja pi­tä­neet ra­hat.

Tuo­mio Kuolema.

Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka Kak­si viik­koa.

Kohtalo Se­kä Sach, 30, et­tä Annie, 34, hir­tet­tiin Hol­loways­sä 3.2.1903.

My­ra Hind­ley

Eh­kä Hol­lowayn tun­ne­tuin asu­kas, Hind­ley, siep­pa­si ja murhasi yh­des­sä poi­kays­tä­vän­sä Ian Bra­dyn kans­sa vii­si las­ta Suur- Manc­hes­te­rin alu­eel­la 1960- lu­vul­la. Vuon­na 1966 Hind­ley tuo­mit­tiin kah­des­ta mur­has­ta ja Bra­dyn suo­je­le­mi­ses­ta, kos­ka hän tie­si tä­män tap­pa­neen John Kilb­ri­den.

Tuo­mio Elin­kau­ti­nen van­keus.

Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka 32 vuot­ta. Hind­ley siir­ret­tiin vuon­na 1998 High­poin­tin van­ki­laan, jol­la on kes­ki­ta­son tur­va­luo­ki­tus.

Kohtalo Vaik­ka hän anoi va­pau­teen pää­syä useita ker­to­ja, hän­tä ei kos­kaan va­pau­tet­tu. Hän kuo­li hen­gi­tys­vai­keuk­siin mar­ras­kuus­sa 2002.

Ma­ry Eliza­beth Wil­son

Win­dy Noo­kin iloi­se­na les­ke­nä tun­net­tu Wil­son oli epä­miel­lyt­tä­vä, kes­ki- iän ylit­tä­nyt nai­nen, joka tuo­mit­tiin vuon­na 1958 kah­den avio­mie­hen­sä myr­kyt­tä­mi­ses­tä. Hän oli vii­mei­nen kuo­le­maan tuo­mit­tu Dur­ha­mis­sa.

Tuo­mio Kuolema; lie­ven­net­tiin elin­kau­ti­sek­si van­keu­dek­si iän vuoksi.

Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka 4 vuot­ta.

Kohtalo Wil­son kuo­li Hol­loways­sä 5.12.1962

69- vuo­ti­aa­na.

Styl­lou Ch­ris­to­fi

Kreik­ka­lais­ky­pros­lai­nen Ch­ris­to­fi, 54, tuo­mit­tiin vuon­na 1954 in­hoa­man­sa sak­sa­lai­sen mi­niän, Hel­lan, mur­has­ta. Hän oli lyö­nyt mi­ni­ään­sä pää­hän pan­nul­la ja sit­ten ku­ris­ta­nut tä­män ja sy­tyt­tä­nyt ruu­miin tu­leen.

Tuo­mio Kuolema.

Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka Vii­si kuu­kaut­ta.

Kohtalo Al­bert Pier­re­point hirt­ti Ch­ris­to­fin Hol­loways­sä 15.12.1954.

Dia­na Mit­ford

Mit­ford oli eri­lai­nen kuin muut täs­sä ku­va­tut nai­set. Lor­di Re­des­da­len ylä­luok­kai­nen ty­tär oli Hol­loways­sä po­liit­ti­sen nä­ke­myk­sen­sä vuoksi: hän oli fa­sis­ti ja Hit­le­rin ys­tä­vä. Tuo­mio Van­git­tu il­man oi­keu­den­käyn­tiä, kos­ka hän vaa­ran­tai­si to­den­nä­köi­ses­ti maan tur­val­li­suu­den. Hol­loways­sä vie­tet­ty ai­ka Kol­me vuot­ta, 1940– 43.

Kohtalo Aset­tui Rans­kaan ja jat­koi kam­pan­join­tia fa­sis­min puo­les­ta. Hän kuo­li Pa­rii­sis­sa vuon­na 2003.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.