TERVETULOA

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Forside - Char­lot­te Hodg­man Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Nat­sien ai­ka­kausi luo yhä sy­vim­mät var­jot mo­der­niin his­to­ri­aan. Kai­ken kes­kus­hah­mo­na on tie­tys­ti Adolf Hit­ler. Mis­tä hä­nen kyl­ty­mät­tö­mäl­tä vai­kut­ta­va val­lan­hi­mon­sa kum­pusi hä­nen nous­tes­saan ta­ka­ku­jien olut­tu­pien le­vot­to­muuk­sien liet­so­jas­ta it­se­val­tai­sek­si kans­le­rik­si ja lo­pul­ta suu­ruu­den­hul­luk­si des­poo­tik­si?

His­to­rioit­si­jat tut­ki­vat täs­sä eri­kois­jul­kai­sus­sa Füh­re­rin mo­ti­vaa­tio­ta ja me­ne­tel­miä, ja myös hä­nen ka­ris­maan­sa ja suo­sio­taan. Mi­kä sai tu­han­net kir­joit­ta­maan hä­nel­le us­kol­li­suut­ta ju­lis­ta­via kir­jei­tä, tun­gek­si­maan vä­ki­jou­kois­sa saa­dak­seen näh­dä vi­lauk­sen hä­nes­tä ja jot­kut myös osal­lis­tu­maan nat­sien ro­dun­ja­los­tusoh­jel­miin kas­vat­taak­seen ” her­ra­ro­tua”? Mik­si mo­net tais­te­li­vat hä­nen ni­mis­sään kat­ke­raan lop­puun as­ti, kun so­ta oli sel­väs­ti jo hä­vit­ty?

Tut­kim­me myös elä­mää nat­sien val­ta­kun­nas­sa; otam­me sel­vää mi­ten niin mo­net ta­val­li­set sak­sa­lai­set, en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan tap­pion nöy­ryyt­tä­mi­nä ja ta­lou­del­li­sen la­man nu­jer­ta­mi­na, lu­mou­tui­vat Hitlerin vi­sios­ta uu­des­ta, val­ta­vas­ta Sak­san val­ta­kun­nas­ta. Vah­van pro­pa­gan­dan, nat­sien ke­sä­lo­mien, jal­ka­pal­lo­tur­naus­ten ja an­ti­se­mi­tis­tis­ten sa­noi­tus­ten vä­rit­tä­män jazz- musii­kin kaut­ta näem­me, mi­ten kol­mas val­ta­kun­ta saa­vut­ti vai­ku­tus­val­tan­sa.

Pal­jas­tam­me myös joi­ta­kin tä­män kä­sit­tä­mät­tö­mien vää­ryyk­sien ja kär­si­mys­ten ai­ka­kau­den vä­hem­mäl­le huo­miol­le jää­nei­tä puo­lia Auschwitzin om­pe­li­jat­ta­ris­ta, jot­ka pa­ko­tet­tiin te­ke­mään vaat­tei­ta van­git­si­joil­leen, ar­kis­ton­hoi­ta­jaan, jo­ka tal­len­si kes­ki­tys­lei­reil­tä va­pau­tet­tu­jen ta­ri­noi­ta.

Nat­si- Sak­sa ko­ko­aa ja päi­vit­tää ar­tik­ke­lei­ta, jot­ka ovat il­mes­ty­neet BBC His­to­ry Ma­gazi­nes­sa ja sen si­sar­jul­kai­sus­sa BBC World His­to­ries, se­kä esit­te­lee usei­ta, var­ta vas­ten tä­tä jul­kai­sua var­ten kir­joi­tet­tu­ja ar­tik­ke­lei­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.