Hy­vä her­ra Hit­ler

Vic­to­ria Har­ris tut­kii kir­jei­tä nat­si­joh­ta­jal­le ja si­tä, mi­tä ne ker­to­vat hä­nen suh­tees­taan kan­saan­sa.

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Sisältö -

Adolf Hitlerin työ­pöy­däl­le saa­pui tu­han­sia kir­jei­tä 1925–1945. Neu­vos­to­lii­ton ar­mei­ja, jo­ka sai ne hal­tuun­sa so­dan lo­pus­sa, pi­ti nii­tä mer­ki­tyk­set­tö­mi­nä, jo­ten ne jäi­vät ke­nen­kään lu­ke­mat­ta nii­tä Mos­ko­van ar­kis­toi­hin, kun­nes his­to­rian­tut­ki­ja Hen­rik Eber­le hil­jat­tain löy­si ne.

En­sim­mäi­sen ker­ran englan­nik­si vuon­na 2012 jul­kais­tut kir­jeet edus­ta­vat kol­man­nen val­ta­kun­nan his­to­ri­aa enem­män­kin ta­val­lis­ten sak­sa­lais­ten nä­kö­kul­mas­ta kuin joh­ta­jien. Ne kro­ni­koi­vat Hitlerin nousua po­li­tii­kan pe­ri­fe­rias­ta suo­si­tuk­si dik­taat­to­rik­si

Hitlerin ima­go Sak­san pe­las­ta­ja­hah­mo­na ja us­kot­tu­na oli hä­nen me­nes­tyk­sen­sä avain. Se oli myös hä­nen suu­rin heik­kou­ten­sa. Hän kan­nus­ti lie­ha­koin­tiin, mut­ta hä­nen lu­va­tes­saan suo­ran lin­jan nat­sien joh­ta­jal­le hä­nel­le ryöp­py­si tul­vi­mal­la mie­li­pi­tei­tä, eh­do­tuk­sia ja ky­sy­myk­siä po­li­tii­kas­ta, ta­lou­des­ta ja ul­ko­po­li­tii­kas­ta.

Kir­jei­den kir­joit­ta­jat pyy­si­vät hen­ki­lö­koh­tai­sia pal­ve­luk­sia, ar­vos­te­li­vat nat­sien ideo­lo­gi­aa ja vas­tus­ti­vat avoi­mes­ti koh­taa­maan­sa sor­toa. He tu­li­vat elämän kai­kil­ta aloil­ta, hei­dän jou­kos­saan oli niin sak­sa­lai­sia kuin fa­ne­ja ja ar­vos­te­li­joi­ta ym­pä­ri maa­il­maa. Ja kaik­ki odot­ti­vat saa­van­sa vas­tauk­sen. Mo­net sai­vat­kin – jot­kut jo­pa vai­kut­ti­vat toi­min­ta­ta­poi­hin.

Kir­jeis­tä il­me­nee, et­tä jos Hit­ler har­joit­ti­kin ab­so­luut­tis­ta val­taa vas­tus­ta­jien hil­jen­tä­mi­sek­si, kan­sa­lais­ten­sa suh­teen hä­nen mah­tin­sa oli pal­jon ra­jal­li­sem­pi.

Kir­jei­den kir­joit­ta­jat pyy­si­vät hen­ki­lö­koh­tai­sia pal­ve­luk­sia, ar­vos­te­li­vat nat­sien ideo­lo­gi­aa ja vas­tus­ti­vat avoi­mes­ti sor­to­ta­pauk­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.