Nat­sit ja sa­la­tie­de

Erik Kur­lan­der tut­kii nat­sien ideo­lo­gian yli­luon­nol­lis­ta ele­ment­tiä.

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Sisältö -

Mar­ve­lin kas­sa­me­nes­ty­se­lo­ku­vas­sa Cap­tain Ame­rica: The First Aven­ger (2011), nat­siup­see­ri et­sii mui­nai­se­si­net­tä, Tes­se­rak­tia, tai Kos­mis­ta kuu­tio­ta, jon­ka sa­no­taan an­ta­van omis­ta­jal­leen ra­jat­to­man voi­man. Kap­tee­ni Ame­ri­kas­sa on it­se asias­sa mo­nia nat­sien yli­luon­nol­li­sa­jat­te­lun ele­ment­te­jä: yli­luon­nol­li­sia voi­mia, hul­lu­ja tie­de­mie­hiä, us­ko­mat­to­mia asei­ta, yli-in­hi­mil­li­nen her­ra­ro­tu ja tai­kae­si­nei­tä, jot­ka an­ta­vat kol­man­nel­le val­ta­kun­nal­le ra­jat­to­mas­ti voi­maa.

Ste­ven Spiel­ber­gin Ka­don­neen aar­teen met­säs­tä­jis­sä­kin (1981), näh­dään, mi­ten In­dia­na Jo­nes kii­tää et­si­mään mui­nais­ta juu­ta­lais­ten lii­to­nark­kia, hän­kin nat­sien ta­kaa-aja­ma­na, jot­ka ai­ko­vat val­jas­taa it­sel­leen sen ole­te­tut yli­luon­nol­li­set voi­mat. Ja Hell­boy, sar­ja­ku­vien su­per­san­ka­ri ja kah­den val­ko­kan­kaal­le so­vi­te­tun elo­ku­van (2004 ja 2008) ja tie­to­ko­ne­pe­lien täh­ti, oli nat­siok­kul­tis­tien maan pääl­le kut­su­ma de­mo­ni. Täs­sä on vain kol­me esi­merk­kiä. Po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri on ol­lut pit­kään pul­lol­laan nat­sien yli­luon­nol­li­sia hah­mo­ja toi­sen maa­il­man­so­dan sar­ja­ku­vis­ta 2000-lu­vun vi­deo­pe­lei­hin ja klas­si­sis­ta tie­tei­se­lo­ku­vis­ta tä­män päi­vän kau­hu­fil­mei­hin. Lä­hes yh­tä kau­an mo­net aka­tee­mi­kot ovat tor­ju­neet sel­lai­set aja­tuk­set par­haim­mil­laan roi­mas­ti lii­oi­tel­tui­na, pa­him­mil­laan täy­sin se­pi­tet­tyi­nä.

Sil­ti erääs­tä nat­sis­min ja yli­luon­nol­li­sen tär­keäs­tä lin­kis­tä on run­saas­ti to­dis­tei­ta. Mi­kään po­liit­ti­nen jouk­ko­lii­ke ei pe­rus­tu­nut niin tie­toi­ses­ti tai joh­don­mu­kai­ses­ti ”yli­luon­nol­li­sel­le ku­vit­teel­li­sel­le”: ok­kul­tis­mil­le ja vaih­toeh­to­tie­teil­le – kan­san­pe­rin­teel­le ja my­to­lo­gial­le. Nat­sit hyö­dyn­si­vät näi­tä ideoi­ta ja käy­tän­tö­jä hou­ku­tel­lak­seen su­ku­pol­vel­li­sen sak­sa­lai­sia mie­hiä ja nai­sia et­si­mään uusia hen­gel­li­syy­den muo­to­ja ja uusia maa­il­man­se­li­tyk­siä – se­li­tyk­siä, jot­ka si­joit­tui­vat jon­ne­kin tie­teel­li­ses­ti to­den­net­ta­van ja pe­rin­tei­sen us­kon­non vä­li­maas­toon.

Mi­kään mass­a­puo­lue ei ole val­taan pääs­ty­ään niin pon­te­vas­ti val­vo­nut, saa­ti hy­väk­sy­nyt ja ins­ti­tu­tio­na­li­soi­nut sel­lai­sia op­pe­ja. Nii­tä so­vel­let­tiin tie­tee­seen, us­kon­toon, kult­tuu­riin ja so­si­aa­li­po­li­tiik­kaan, mää­rä­tie­toi­seen ete­ne­mi­seen koh­ti so­taa, im­pe­riu­mia ja et­ni­siä puh­dis­tuk­sia. Kol­man­nen val­ta­kun­nan his­to­ri­aa ei voi ym­mär­tää ym­mär­tä­mät­tä nat­sien suh­det­ta yli­luon­nol­li­seen.

Nat­sit so­vel­si­vat ok­kul­tis­mia tie­tee­seen, us­kon­toon ja kult­tuu­riin – ja mää­rä­tie­toi­seen ete­ne­mi­seen koh­ti so­taa ja et­ni­siä puh­dis­tuk­sia.

Kol­man­nen val­ta­kun­nan so­ti­laat val­tai­san ko­kon ym­pä­ril­lä tal­vi­päi­vän­sei­sauk­sen juh­lis­sa jou­lu­kuus­sa 1936. Nat­sit yrit­ti­vät käyt­tää pa­ka­naus­kon­to­jen ele­ment­te­jä edis­tääk­seen ger­maa­nis­ta ”kan­sal­lis­ta us­kon­nol­li­suut­ta”.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.