Prinz­re­gen­tenplatz 16

Hitlerin tai­det­ta täy­teen ah­det­tu Münc­he­nin asun­to ko­ros­ti kun­nial­li­suut­ta ja hy­vää ma­kua.

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Führerin Palveluksessa / Hitlerin Kotona -

Myös Prinz­re­gen­tenplatz 16:n luk­susa­sun­to, jon­ne Hit­ler aset­tui lo­ka­kuus­sa 1929, vies­tit­ti pa­lo­pu­hei­ta pi­tä­vän po­lii­ti­kon kun­nial­li­ses­ta ase­mas­ta kau­pun­gin pa­rem­mis­sa pii­reis­sä. Huo­neis­to kä­sit­ti ko­ko­nai­sen ker­rok­sen vai­kut­ta­vas­sa vii­si­ker­rok­si­ses­sa ju­gen­dra­ken­nuk­ses­sa, jon­ka oli suun­ni­tel­lut münc­he­ni­läi­nen ark­ki­teh­ti Franz Popp 1907– 08.

Hit­ler an­toi tam­mi­kuus­sa 1935 Ate­lier Troos­til­le toi­mek­sian­non ti­la­van Münc­he­nin asun­non re­mon­toin­nis­ta 120 000 sil­loi­sen Reichs­mar­kin muh­ke­aan hin­taan – sum­ma oli kym­men­ker­tai­nen sak­sa­lai­sen lää­kä­rin vuo­si­palk­kaan ver­rat­tu­na ky­sei­se­nä vuon­na. Kun asun­to oli 25. huh­ti­kuu­ta 1935 lä­hel­lä val­mis­tu­mis­taan, Dai­ly Te­le­graph jul­kai­si ar­tik­ke­lin re­mon­tis­ta väit­täen, et­tä Füh­rer val­voi töi­tä ja ”kaik­ki ka­lus­teet ja si­sus­tuk­set oli to­teu­tet­tu Herr Hitlerin omien suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti”.

Kos­ka ar­tik­ke­lin läh­de oli to­den­nä­köi­ses­ti nat­sien oma leh­dis­tö­toi­mis­to, vir­heel­li­nen tie­to Hit­le­ris­tä luo­van työn ta­ka­na vai­kut­taa tar­koi­tuk­sel­li­sel­ta. Ar­tik­ke­li ker­toi Füh­re­rin rak­kau­des­ta sak­sa­lai­seen tai­tee­seen ja in­to­hi­mos­ta musiik­kiin; lu­ki­jat sai­vat tie­tää, et­tä ”asun­non si­sus­tus nou­dat­ti sak­sa­lais­ta si­ni­sen, kul­lan ja val­koi­sen san­ka­ril­lis­ta vä­ri­tee­maa, jon­ka Wag­ne­rin oop­pe­rat oli­vat teh­neet tun­ne­tuk­si, ja ka­lus­teet edus­ti­vat sa­maa tyy­liä”. Hit­ler ku­vat­tiin näin ko­tin­sa uu­dis­tus­töi­den kaut­ta ky­vyk­kääk­si tai­tei­li­jak­si ja sä­vel­tä­jäk­si. Vaik­ka ar­tik­ke­li vih­ja­si vau­rau­teen, se an­toi myös vai­ku­tel­man mie­hes­tä, jo­ka oli niin omis­tau­tu­nut tai­teel­le ja kult­tuu­ril­le, et­tä hä­nen tyy­ny­jen­sä vä­ri­kin ker­toi hä­nen idea­lis­mis­taan.

Ne­vil­le Cham­ber­lain ta­pa­si Hitlerin yk­si­tyi­ses­ti tä­män Münc­he­nin asun­nol­la syys­kuun 30. päi­vän aa­mu­na 1938. Hit­ler, Cham­ber­lain, Be­ni­to Mus­so­li­ni ja Rans­kan pää­mi­nis­te­ri Édouard Da­la­dier oli­vat edel­li­se­nä päi­vä­nä väi­tel­leet ja lo­pul­ta al­le­kir­joit­ta­neet Münc­he­nin so­pi­muk­sen, jo­ka si­ne­töi Tšek­kos­lo­va­kian pilk­ko­mi­sen. Cham­ber­lain ta­pa­si Hitlerin yk­si­tyi­ses­ti pyy­tääk­seen tä­tä al­le­kir­joit­ta­maan li­sä­jul­ki­lausu­man, et­tä Münc­he­nin so­pi­mus ja vuon­na 1935 al­le­kir­joi­tet­tu Bri­tan­nian-sak­san lai­vas­to­so­pi­mus sym­bo­li­soi­vat kan­sa­kun­tien tah­toa ol­la enää kos­kaan pää­ty­mät­tä so­taan toi­si­aan vas­taan.

Hein­rich Hoff­mann, Hitlerin va­lo­ku­vaa­ja, tal­len­si kah­den joh­ta­jan ta­paa­mi­sen. Jul­ki­suu­des­sa le­vi­te­tys­sä ku­vas­sa (yl­lä) Cham­ber­lain, Hit­ler ja Paul Sch­midt, Hitlerin tulk­ki, is­tu­vat olo­huo­nees­sa. Hit­ler hal­lit­see ku­vien kes­kus­taa hie­nos­tu­nei­suu­den tun­nus­mer­kit ym­pä­ril­lään: hyl­lyit­täin hie­no­ja kir­jo­ja se­kä sak­sa­lai­sia ja re­nes­sans­sin maa­lauk­sia ja veis­tok­sia.

Cham­ber­lain oli hei­dän kes­kus­te­lun­sa ai­ka­na pyy­tä­nyt, et­tä jos Tšek­kos­lo­va­kia vas­tus­tai­si sen osan liit­tä­mis­tä Sak­saan, sen nai­set ja lap­set sääs­tet­täi­siin il­ma­hyök­käyk­sil­tä. Hit­ler vas­ta­si in­hoa­van­sa aja­tus­ta, et­tä vau­vo­ja sur­mat­tiin pom­meil­la. Va­lo­ku­vas­sa huo­lel­li­ses­ti va­li­tut esi­neet Hitlerin ym­pä­ril­lä näyt­tä­vät vah­vis­ta­van Cham­ber­lai­nin ta­voit­te­le­maa va­kuu­tus­ta: ne luo­vat vai­ku­tel­maa, et­tä hän neu­vot­te­li mie­hen kans­sa, jo­ka ym­mär­si Eu­roo­pan suu­rim­pia kult­tuu­riar­vo­ja ja tun­si ne omik­seen.

Berg­ho­fin suu­ri sa­li oli Hitlerin suun­ni­tel­mis­sa paik­ka, jos­sa hän hal­lit­si­si im­pe­riu­mia oman olo­huo­neen­sa soh­val­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.