5

Teh­das­työ­läi­nen toi­vot­taa Hit­le­ril­le hy­vää syn­ty­mä­päi­vää huh­ti­kuus­sa 1939 – mut­ta hän kuu­luu hu­pe­ne­vaan jouk­koon.

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Führerin Palveluksessa / Kirjeitä Hitlerille -

Sak­sa­lai­set ei­vät ha­lun­neet läh­teä so­taan. Kun kä­vi sel­väk­si, et­tä Hit­ler ha­lusi, hä­nen suo­sion­sa ro­mah­ti. Hit­ler sai vuo­sit­tain tu­han­sia syn­ty­mä­päi­vä­on­nit­te­lu­ja. Mut­ta hä­nen täyt­täes­sään 50 vuot­ta huh­ti­kuus­sa 1939, kir­jeet oli­vat lä­hin­nä muo­dol­li­sia us­kol­li­suu­de­nil­mauk­sia eri or­ga­ni­saa­tioil­ta, ku­ten tä­mä suk­ka­teh­taal­ta Erz­ge­bir­ges­sä.

Mein Füh­rer, Lä­he­tän ARWA:N Teh­das­lii­ton puo­les­ta teil­le, mein Füh­rer, vil­pit­tö­mim­mät on­nen ja me­nes­tyk­sen toi­vo­tuk­se­ni. Kes­tä­vää us­kol­li­suut­ta ja uu­pu­ma­ton­ta työn­te­koa Tei­dän hen­ges­sän­ne, mein Füh­rer, ARWA:N Teh­das­lii­tol­ta. Yk­si työn­te­ki­jöis­täm­me, Her­mann Haa­se, on pyyn­nös­tä­ni kai­ver­ta­nut van­hem­pien­ne ko­din Leon­din­gis­sä Erz­ge­bir­gen tyy­liin. ARWA:N Teh­das­liit­to toi­voo sen tuot­ta­van mie­li­hy­vää Füh­re­ril­lem­me ja pyy­tää ot­ta­maan syn­ty­mä­päi­vä­lah­jan vas­taan. Heil, mein Füh­rer! ARWA:N Teh­das­liit­to Teh­taan­joh­ta­ja Wie­land

Kii­tos­kir­je oli osoi­tet­tu puu­kai­ver­ta­ja Her­mann Haa­sel­le ja ARWA:N Teh­das­lii­tol­le:

Pyy­dän ot­ta­maan vas­taan vil­pit­tö­mät kii­tok­se­ni huo­maa­vai­suu­ten­ne syn­ty­mä­päi­vä­ni joh­dos­ta tuot­ta­mas­ta ilos­ta. Adolf Hit­ler

Vuon­na 1939 Hit­ler ei enää saa­nut juu­ri lain­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sia syn­ty­mä­päi­vä­on­nit­te­lu­ja. Hän vas­ta­si eh­kä sik­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti Haa­sel­le, jo­ka oli teh­nyt hä­nel­le syn­ty­mä­päi­vä­lah­jan. Pa­he­ne­van sor­ron edes­sä sak­sa­lai­set oi­val­si­vat, et­tei Hit­ler vä­lit­tä­nyt hei­dän huo­le­nai­heis­taan. Hä­nen huo­lel­la kiil­lo­tet­tu ima­gon­sa oli pal­jas­tu­nut myy­tik­si.

Vic­to­ria Har­ris on toi­mi­nut his­to­rian leh­to­ri­na King’s Col­le­ges­sa, Camb­rid­ges­sa.

AI­HEES­TA LI­SÄÄ KIRJA

Let­ters to Hit­ler, toim. Hen­rik Eber­le ja Vic­to­ria Har­ris (engl. kään­nös Ste­ven Ren­dall) (Po­li­ty Press, 2012).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.