Ou­to ”tie­de”

OKKULTISMI

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Natsien Ideologia / Okkultismi -

Kaik­ki nat­sit ei­vät in­nos­tu­neet ok­kul­tis­mis­ta tai pa­ka­nuu­des­ta. Mar­tin Bor­mann, pian Hitlerin kak­kos­mies, lä­het­ti tou­ko­kuus­sa 1941 muis­tion nat­sien vir­ka­mie­hil­le. ”Tun­nus­tuk­sel­li­set ja ok­kul­tis­ti­set pii­rit”, Bor­mann kir­joit­ti, ”ovat yrit­tä­neet le­vit­tää häm­men­nys­tä ja tur­vat­to­muut­ta ih­mis­ten kes­kuu­teen le­vit­tä­mäl­lä tie­toi­ses­ti ker­to­muk­sia ih­meis­tä, en­nus­tuk­sia [ ja] astro­lo­gi­sia en­nus­tuk­sia.” Mei­dän ”on ol­ta­va va­ro­vai­sia”, Bor­mann li­sä­si, ”et­tei ku­kaan puo­lu­een jä­sen var­sin­kaan maa­seu­dul­la ole mu­ka­na po­liit­ti­ses­sa en­tei­den­lu­vus­sa, tun­nus­tuk­sel­li­ses­sa ih­me- tai tai­kaus­kos­sa tai ok­kult­ti­ses­sa ih­mei­den­teos­sa.”

Mik­sei kol­mas val­ta­kun­ta kah­dek­san val­las­sao­lo­vuo­den ja kah­den so­ta­vuo­den jäl­keen­kään ol­lut toi­mi­nut aggres­sii­vi­sem­min sa­la­tie­tei­den hil­lit­se­mi­sek­si? Vas­taus on, et­tä nat­sit oli­vat it­se omak­su­neet mo­nia sa­la­tie­tei­den vaih­toeh­to­tie­tei­den käy­tän­tö­jä, ja nat­si­joh­ta­jat spon­so­roi­vat kaik­kea astro­lo­gias­ta ja pa­rap­sy­ko­lo­gias­ta ra­dies­te­si­aan (et­sin­tään hei­lu­rin, var­vun tms. avul­la).

Nat­sien pro­pa­gan­da­mi­nis­te­ri Jo­seph Goeb­bels palk­ka­si astro­lo­ge­ja tuot­ta­maan ma­te­ri­aa­lia. Pa­rap­sy­ko­lo­gi Hans Ben­de­rin ok­kul­tis­ti­sis­ta ko­keis­ta ker­rot­tiin suu­ris­sa sa­no­ma­leh­dis­sä, ja nii­tä spon­so­roi Hitlerin ja Himm­le­rin ra­hoit­ta­ma val­tion­ra­hoit­tei­nen ins­ti­tuut­ti. Vie­lä enem­män vai­kut­ti Hitlerin ja Himm­le­rin kiin­nos­tus Wel­teis­leh­reen, kos­mi­seen jää­teo­ri­aan, tai ”maa­il­man­jää­op­piin”, jo­ka väit­ti, et­tä jääs­tä teh­dyt tai­vaal­li­set hah­mot päät­ti­vät ava­ruu­den ja ih­mi­sen his­to­rias­ta. Hal­lin­to ot­ti jo­pa käyt­töön ok­kul­tis­min in­noit­ta­maa bio­dy­naa­mis­ta maan­vil­je­lys­tä – jo­ka pe­rus­tui kos­mis­ten voi­mien val­jas­ta­mis­ta maa­pe­rään ja täh­tiin – Ber­lii­nin ur­hei­lu­kent­tien ra­ken­ta­mi­ses­sa vuo­den 1936 olym­pia­ki­so­ja var­ten.

So­dan ai­ka­na täl­lai­nen lä­hes­ty­mis­kul­ma pää­tök­sen­te­koon ja toi­min­ta­ta­poi­hin aut­toi mah­dol­lis­ta­maan niin mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia kuin hir­viö­mäi­siä­kin pro­jek­te­ja. Kol­mas val­ta­kun­ta te­ki kan­san­pe­rin­tees­tä, ok­kul­tis­mis­ta ja vaih­toeh­to­tie­teis­tä hy­väk­syt­tä­viä oi­keut­taak­seen so­ti­laal­li­set aggres­siot ja alue­laa­jen­nuk­set. Nat­sit sai­vat jois­ta­kin in­doar­ja­lai­sen us­kon­non ja poh­jois­mai­sen my­to­lo­gian ele­men­teis­tä aja­tuk­sia geo­po­li­tii­kas­ta ja liit­to­lais­ten hank­ki­mi­ses­ta Aasian ja Lä­hi-idän val­tiois­ta.

Hit­ler it­se lä­hes­tyi so­ta-ajan ope­raa­tioi­ta maa­gi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Hän luot­ti kan­san tuen ha­ke­mi­ses­sa ja pää­tök­sen­teos­sa yh­tä pal­jon in­tui­tioon ja us­koon kuin käy­tän­nön so­ti­laal­li­seen ti­lan­near­vioon. Pro­pa­gan­da­mi­nis­te­riö, SS ja ul­ko­mi­nis­te­riö palk­ka­si­vat am­mat­tia­stro­lo­ge­ja ja en­nus­ta­jia tuot­ta­maan so­ta-ajan pro­pa­gan­daa ja ke­rää­mään so­ti­laal­lis­ta tie­dus­te­lu­tie­toa. Sak­san lai­vas­to pe­rus­ti vuon­na 1942 Ok­kul­tis­tis­ten tie­tei­den ins­ti­tuu­tin pai­kal­lis­ta­maan vi­hol­li­sen tais­te­lu­lai­vo­ja. Ja kun Mus­so­li­ni oli vuon­na 1943 ero­tet­tu ja van­git­tu, SS ko­ko­si kol­mi­sen­kym­men­tä ok­kul­tis­tia ja an­toi heil­le teh­tä­väk­si et­siä hän­tä.

Täl­lai­set ok­kul­tis­ti­set ja vaih­toeh­to­tie­teel­li­set teo­riat ei­vät suin­kaan ol­leet har­mit­to­mia. Ei ole sat­tu­maa, et­tä pa­ha­mai­nei­sen Ss-lää­kä­ri Sig­mund Rasche­rin isä oli Hanns Rascher, luon­non­pa­ran­ta­mi­sen ja bio­dy­naa­mi­sen maan­vil­je­lyk­sen kan­nat­ta­ja – ja yk­si Sak­san joh­ta­vis­ta ant­ro­po­so­feis­ta, jo­ka us­koi, et­tä ih­mi­nen voi si­säi­sen ke­hi­tyk­sen kaut­ta op­pia pää­se­mään eril­li­seen hen­ki­maa­il­maan. Rascher nuo­rem­mas­ta tu­li yk­si Himm­le­rin vas­ten­mie­li­sim­mis­tä apu­reis­ta. Hän te­ki kam­mot­ta­via ih­mis­ko­kei­ta Dac­haus­sa, ja hä­nen isän­sä ”bio­dy­naa­mi­sia” ope­tuk­sia so­vel­let­tiin ko­hen­ta­maan sak­sa­lais­ta maan­vil­je­lys­tä mie­hi­te­tys­sä Puo­las­sa. Rasche­rit oli­vat kuin ruu­miil­lis­tu­ma ko­ko sa­la- ja vaih­toeh­to­tie­teel­li­sen ajat­te­lun ja nat­sien ro­tuo­pin vyyh­des­tä, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia jot­kin 1900-lu­vun pa­him­mis­ta so­ta­ri­kok­sis­ta oli­vat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.