Kam­pan­ja juu­ta­lai­sia ”ve­re­ni­mi­jöi­tä” vas­taan

VAMPYYRIMYYTTI

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Natsien Ideologia / Okkultismi -

Nat­si­puo­lu­een Alu­eel­li­sen si­vis­tyk­sen vi­ras­to jul­kai­si ke­säl­lä 1943 pamfle­tin mie­li­ku­via he­rät­tä­väl­lä ni­mel­lä Der jü­dische Vam­pyr chao­ti­siert die Welt (Juu­ta­lai­nen vam­pyy­ri tuo kaa­os­ta maa­il­maan). Se kuu­lui pro­pa­gan­da­sar­jaan ”Juu­ta­lai­set maa­il­man pa­ra­siit­tei­na” ja väit­ti, et­tä toi­nen maa­il­man­so­ta oli ek­sis­ten­ti­aa­li­nen konflik­ti ar­ja­lais­ten ja juu­ta­lais­ten vä­lil­lä, jot­ka oli­vat ”har­joit­ta­neet po­liit­tis­ta ja ta­lou­del­lis­ta mus­taa ma­gi­aa kol­men vuo­si­tu­han­nen ajan”. ”Ai­na mis­sä kan­sa­kun­taan re­vi­tään avoin haa­va”, pamflet­ti jat­koi, ”juu­ta­lai­nen de­mo­ni ra­vit­see it­se­ään ai­na sai­raas­ta koh­das­ta” kuin ”unien mah­ta­va pa­ra­siit­ti”.

Täl­lai­nen propaganda ei ol­lut tyh­jää re­to­riik­kaa. Mo­net nat­si­joh­ta­jat näyt­tä­vät to­del­la pi­tä­neen juu­ta­lai­sia kaik­ki­voi­pi­na, yli­luon­nol­li­si­na hir­viöi­nä. Hit­ler viit­ta­si Mein Kamp­fis­sa use­aan ot­tee­seen juu­ta­lai­siin ”vam­pyy­rei­nä”, ”ve­re­ni­mi­jöi­nä” ja ”sii­pei­li­jöi­nä” ja väit­ti, et­tä ”min­ne hän il­mes­tyy­kin, en­nem­min tai myö­hem­min isän­tä­kan­sa kuo­lee”. Juu­ta­lai­nen ”ei kos­kaan vil­je­le maa­ta”, Hit­ler li­sä­si, ”vaan pi­tää si­tä vain omai­suu­te­na, jos­ta hyö­tyä.

Hä­nen ve­re­ni­mi­jän ty­ran­nian­sa kas­vaa niin suu­rek­si, et­tä hän koh­taa yli­lyön­te­jä”. ”Uh­rin­sa kuo­le­man jäl­keen”, Hit­ler se­lit­ti, ”vam­pyy­ri kuo­lee en­nem­min tai myö­hem­min myös”, min­kä vuok­si juu­ta­lai­set hä­nen mu­kaan­sa et­si­vät ai­na uusia, ter­vei­tä yh­teis­kun­tia, jois­ta ra­vi­ta it­se­ään. Hit­le­ril­le vain muu­ta­man juu­ta­lai­sen ”vam­pyy­rin” tap­pa­mi­nen oli ”täy­sin epä­oleel­lis­ta” – ”sen oleel­li­sin tu­los oli, et­tä muu­ta­ma muu ve­re­ni­mi­jä... ryh­tyi työ­hön pal­jon ai­kai­sem­min”. Epä­kuol­leen vam­pyy­rin ta­voin juu­ta­lai­nen tar­vit­si ”mä­dän­ty­mi­sen ha­jua, ruu­mii­den löyh­kää, heik­kout­ta, vas­ta­rin­nan puu­tet­ta, alis­tu­mis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sel­le it­sel­le, sai­raut­ta, rap­pio­ta! Ja min­ne se juur­tui­kin, se jat­koi mä­dät­tä­mi­sen pro­ses­sia!” Ei ih­me, et­tä Hit­ler ju­lis­ti jou­lu­kuus­sa 1941: ”Hän, jo­ka tu­ho­aa elä­mää, ot­taa it­se kuo­le­man ris­kin. Se on sa­lai­suus sen ta­ka­na, mi­tä juu­ta­lai­sil­le ta­pah­tuu. Tä­mä juu­ta­lais­ten tu­hoa­va roo­li on omal­la ta­val­laan en­nus­ta­va se­li­tys.”

Ho­lo­kaus­ti oli osa eu­roop­pa­lai­sen ko­lo­nia­lis­min pitkän ajan vä­ki­val­taa ro­dul­lis­ta tois­ta koh­taan, ja to­taa­li­nen so­ta, ta­lous­pu­la ja kiih­keä bol­se­vis­min­vas­tai­suus kär­jis­ti­vät si­tä. Kol­man­nen val­ta­kun­nan kan­san­mur­ha­suun­ni­tel­mat juu­ta­lai­sia koh­taan oli­vat kui­ten­kin ra­di­kaa­lim­pia kuin mui­den eu­roop­pa­lais­ten siir­to­maa­val­to­jen, kos­ka nat­sit ot­ti­vat aja­tuk­sia pait­si Darwi­nil­ta, Kiplin­gil­tä ja Raa­ma­tus­ta, myös yli­luon­nol­li­ses­ta sym­bo­lii­kas­ta, jon­ka he ja­koi­vat Lanz von Lie­ben­fel­sin ja mui­den ra­sis­tis­ten ok­kul­tis­tien kans­sa. Vain yh­dis­tä­mäl­lä juu­ta­lai­set vam­pyy­rei­hin, yli­luon­nol­li­siin vas­tus­ta­jiin, jot­ka pyr­ki­vät tu­hoa­maan ar­ja­lai­sen ro­dun, nat­sien oli mah­dol­lis­ta luo­da kä­sit­teel­li­nen poh­ja niin mo­nien vaa­rat­to­mien si­vii­lien hiin hir­viö­mäi­sil­le mur­hil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.