WEHR­MACH­TIN IHMISSUDET

LYKANTROPIA

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Natsien Ideologia / Okkultismi -

Ox­for­di­lai­nen his­to­rioit­si­ja Ro­bert Eis­ler pi­ti vain muu­ta­ma vuo­si toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen Ro­y­al Socie­ty of Me­dici­nes­sä luen­non ni­mel­tä Ih­mi­ses­tä su­dek­si: Ant­ro­po­lo­gi­nen tul­kin­ta sa­dis­mis­ta, ma­so­kis­mis­ta ja ly­kant­ro­pias­ta. Us­ko ly­kant­ro­pi­aan, Eis­ler al­koi, oli yleis­tä ko­ko mui­nai­ses­sa ja kes­kiai­kai­ses­sa Sak­sas­sa. Us­ko­mus ky­kyyn muut­tua eläi­mek­si, Eis­ler jat­koi, oli el­vy­tet­ty kol­man­nes­sa val­ta­kun­nas­sa, jo­ka käyt­ti laa­jas­ti hy­väk­seen kan­san­pe­rin­teen ih­mis­susi-kä­si­tet­tä.

Ei ole mi­tään jän­nit­tä­väm­pää, Hit­ler esit­ti, kuin ”kat­soa vie­lä ker­ran yl­pey­den heh­kua ja saa­lis­ta­van pe­don it­se­näi­syyt­tä ar­mot­to­man nuo­ri­son sil­mis­sä”. ”Susi­lau­moik­si” or­ga­ni­soi­tu­nei­na, hän us­koi, he voi­si­vat ajaa ta­kaa ja mur­ha­ta Sak­san vi­hol­li­sia yön sy­dä­mes­sä. Hit­ler ke­hot­ti so­ti­lai­taan ”[heit­täy­ty­mään] vi­hol­li­sen kimp­puun lau­moi­na” kuin su­det. Hä­nen Uk­rai­nan pää­ma­jan­sa tun­net­tiin Werwol­fi­na (ih­mis­su­te­na), ja hä­nen tun­ne­tum­pi pää­ma­jan­sa Itä-preus­sis­sa Wolfsschanze­na (su­den­pe­sä).

Se­kä Himm­le­rin et­tä vai­ku­tus­val­tai­sen nat­si-ideo­lo­gi Al­fred Ro­sen­ber­gin tut­ki­musins­ti­tuut­tien tuot­ta­mat ra­por­tit esit­ti­vät, et­tä ”ih­mis­susien il­men­ty­miä esiin­tyy kaik­kial­la ar­ja­lai­sis­sa ja sak­sa­lai­sis­sa sa­duis­sa ja pai­kan­ni­mis­sä” ja ne oli­vat sak­sa­lai­sen ro­dun al­ku­ger­maa­ni­sia luon­teen­piir­tei­tä. ”Ih­mis­susien ja slaa­vi­lais­ten vam­pyy­rien vä­lil­lä ei ol­lut mi­tään yh­teyt­tä”, nat­sien folklo­ris­ti Lutz Mac­ken­sen kir­joit­ti. Vam­pyy­rit ( jot­ka nat­sien mie­les­sä liit­tyi­vät juu­ta­lai­siin) oli­vat pa­ho­ja ja ro­dul­li­ses­ti rap­peu­tu­nei­ta. Ihmissudet taas kuu­lui­vat har­vi­nai­seen ryh­mään san­ka­rei­ta, jot­ka ky­ke­ni­vät muut­tu­maan eläi­mik­si ei­vät­kä ”kos­kaan pal­ve­li­si pa­ho­lais­ta”. Ihmissudet oli­vat ”Ju­ma­lan koi­ri­na” hy­vän voi­mia ja puo­lus­ti­vat ih­mi­siä pa­huu­del­ta ja suo­je­li­vat hei­dän sie­lu­jaan – väit­teen esit­ti eräs Al­fred Ro­sen­ber­gin alai­sis­ta tut­kiel­mis­saan.

Kol­mas val­ta­kun­ta it­se asias­sa spon­so­roi ak­tii­vi­ses­ti Her­man Lön­sin ro­maa­nia Der Wehrwolf (1910) jou­kos­ta par­ti­saa­ne­ja puo­lus­ta­mas­sa Sak­saa vie­raan val­lan hyök­käyk­sel­tä kol­mi­kym­men­vuo­ti­ses­sa so­das­sa. Va­li­tes­saan ni­meä omil­le par­ti­saa­neil­leen Hit­ler, Himm­ler ja Goeb­bels li­sä­si­vät ni­mis­töön pie­nen mut­ta tär­keän yk­si­tyis­koh­dan. Lön­sin Wehrwolf ja so­tien vä­lia­jan Wehrwolf-lii­ke käyt­ti­vät ter­miä ”Wehr”, sa­na­leik­kiä sak­san ”puo­lus­tus­ta” tar­koit­ta­vas­ta sa­nas­ta. Hit­ler ja Himm­ler sen si­jaan va­lit­si­vat sa­nan avoi­mem­min yli­luon­nol­li­sen joh­dan­nai­sen, Werwol­fin, va­li­tes­saan ni­meä omil­le puo­li­so­ti­laal­li­sil­le jou­koil­leen; va­paa­eh­tois­ten jou­kol­le, jot­ka oli vär­vät­ty toi­mi­maan vi­hol­lis­ten lin­jo­jen ta­ka­na.

Hit­le­ril­le, Himm­le­ril­le ja Goeb­bel­sil­le ope­raa­tio Ih­mis­susi si­säl­si ydin­e­le­men­tin hei­dän nä­ke­myk­ses­tään lo­pul­li­ses­ta voi­tos­ta tai apo­ka­lyp­sis­ta. Ajoit­tui­han se liit­tou­tu­nei­den uh­kaa­van mai­hin­nousun ja pai­kal­lis­ten vas­ta­rin­ta­liik­kei­den ai­kaan idäs­sä, jos­sa kom­mu­nis­ti­par­ti­saa­nit kä­vi­vät ja te­ki­vät väi­jy­tyk­siä ja sa­bo­taa­sia sak­sa­lais­mie­hit­tä­jiä vas­taan. Himm­ler il­moit­ti lo­ka­kuus­sa 1944, et­tä myös alueil­la, jot­ka liit­tou­tu­neet us­koi­vat val­loit­ta­neen­sa, sak­sa­lai­set ”he­räi­si­vät jat­ku­vas­ti uu­del­leen eloon ja kuo­le­maa uh­maa­vat va­paa­eh­toi­set te­ki­si­vät ih­mis­susien ta­voin tu­hoa vi­hol­li­sel­le se­lus­tas­ta kä­sin”.

Hit­ler ke­hot­ti so­ti­lai­taan ” [heit­täy­ty­mään] vi­hol­li­sen kimp­puun lau­moi­na” kuin su­det.

YL­LÄ: Nat­si- Sak­san ja fa­sis­ti­sen Ita­lian mi­nis­te­rit ta­paa­vat 1942 Hitlerin ItäP­reus­sin pää­ma­jas­sa, jo­ta sa­not­tiin Wolfsschanzek­si (su­den­pe­sä). AL­LA: ” Wehrwol­fin” merk­ki, sak­sa­lai­sen ää­rioi­keis­to­lai­sen so­tien vä­li­sen ajan puo­li­so­ti­laal­li­sen ryh­män.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.