Kuo­le­man lau­lut, elämän lau­lut

Da­vid Bo­der pyy­si joi­ta­kin haas­ta­tel­ta­vi­aan lau­la­maan hä­nel­le.

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Natsien Ideologia / Holokaustin Äänet -

Da­vid Bo­der aloit­ti usein haas­tat­te­lu­pyyn­tön­sä pyy­tä­mäl­lä hen­ki­löä tai ryh­mää lau­la­maan kap­pa­leen se­kä esi­tel­läk­seen tal­len­nus­vä­li­net­tään et­tä saa­dak­seen koh­teen­sa ren­tou­tu­maan. Lau­lu­ja oli lau­let­tu jo­ko vas­ta­rin­nan tai loh­dun vuok­si, tai jot­ta tie­don­sir­pa­lei­ta ajan­koh­dis­ta, pai­kois­ta ja ih­mi­sis­tä tal­len­tui­si. Ne ker­to­vat elä­mäs­tä ge­tois­sa ja kes­ki­tys- ja tu­hoa­mis­lei­reil­lä tai pu­hu­vat odot­ta­vis­ta uusis­ta elä­mis­tä, lä­hin­nä brit­ti­läi­sen man­daa­tin alai­ses­sa Pa­les­tii­nas­sa, tuol­loin lä­hes ta­voit­ta­mat­to­mis­sa.

Lau­lut ovat kar­hei­ta, hio­mat­to­mia tul­kin­to­ja. Säes­tys­tä ei ole, ja lä­hes kaik­ki on esi­tet­ty jid­dišik­si. Kap­pa­leen ”Es Brent” (Se pa­laa) kir­joit­ti Mor­dec­hai Ger­ber­tig vuon­na 1938 Puo­las­sa teh­dyn pogro­min jäl­keen; ”On a Heym, on a Dakh” (Il­man ko­tia, il­man kat­toa) ker­too vael­luk­ses­ta ek­syk­sis­sä yöl­lä; ”Dort in dem La­ger” ( Tuol­la lei­ris­sä) taas on ki­peä tul­kin­ta yk­si­näi­syy­des­tä, kär­si­myk­ses­tä ja per­heen me­net­tä­mi­ses­tä.

Voices of the Ho­locaust on en­ti­söi­nyt di­gi­taa­li­ses­ti noin nel­jä­kym­men­tä täl­lais­ta lau­lua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.