Syys­kuu 1938

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Aikajana -

Hitlerin aseel­li­nen puut­tu­mi­nen Tšek­kos­lo­va­kian sak­sa­lais­vä­hem­mis­tön epä­koh­tien vuok­si joh­taa uu­teen kan­sain­vä­li­seen krii­siin, jon­ka seu­rauk­se­na englan­ti­lai­set ja rans­ka­lai­set ir­rot­ta­vat maas­ta alu­een, jo­ta Hit­ler sa­noo ”vii­mei­sek­si alue­vaa­ti­muk­sek­seen”. Sii­tä tu­lee myön­ty­väi­syys­po­li­tii­kan ää­rim­mäi­nen te­ko.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.