2

7. ke­sä­kuu­ta 1932: Kan­nat­ta­ja tar­jo­aa neu­voa sii­tä, mi­ten Hit­ler voi­si hou­ku­tel­la enem­män nai­sia asian taak­se

Natsi-Saksa - Elämä kolmannessa valtakunnassa - - Führerin Palveluksessa / Kirjeitä Hitlerille -

Hy­vä her­ra Hit­ler! Mi­nus­ta tu­li kan­sal­lis­so­sia­lis­ti kol­men poi­ka­ni kaut­ta. Olen jo al­ka­nut teh­dä työ­tä tu­le­vaa vaa­li­kam­pan­jaa var­ten. Ha­luai­sin tä­nään ker­toa, mik­si mo­net nai­set ei­vät siir­ry nat­si­puo­lu­een taak­se. [He sa­no­vat:] Em­me voi ää­nes­tää Hit­le­riä, kos­ka hän tuo meil­le uu­den in­flaa­tion. Mi­nul­ta on men­nyt mon­ta vuot­ta ke­rä­tä jäl­leen hie­man sääs­tö­jä, ja jos me­net­täi­sin ne nyt jäl­leen, mi­kä eteen sit­ten? Mi­nua vas­tus­te­taan täl­lai­sil­la ja muil­la tä­män kal­tai­sil­la väit­teil­lä. Toi­nen nai­nen ker­toi sääs­tä­neen­sä muu­ta­man sa­ta mark­kaa sai­raal­le po­jal­leen, ja hä­nen on ää­nes­tet­tä­vä mies­tä, jo­ka yrit­tää säi­lyt­tää les­kien ja or­po­jen sääs­töt. Neu­voi­sin Tei­tä huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä kai­kis­sa vaa­li­pu­heis­sa sa­no­taan, et­tei­vät ih­mi­set, joil­la on pie­niä sääs­tö­jä, me­ne­tä si­tä, min­kä ovat pan­neet si­vuun, kun te as­tut­te vir­kaan. Mei­dän työs­täm­me tu­lee sil­loin pal­jon hel­pom­paa, kos­ka ih­mis­ten suu­ri pel­ko tu­le­vai­suu­des­sa on in­flaa­tio. ”Heil Hit­ler” ter­veh­dyk­sel­lä, rou­va Lui­se Cra­mer

Rou­va Cra­me­rin kir­jee­seen on vih­reäl­lä ky­näl­lä li­sät­ty huo­mau­tus: ”Val­he in­flaa­tios­ta.” Kos­ka nat­si­puo­lue sel­väs­ti tun­si huol­ta hä­nen nä­ke­myk­ses­tään, hän sai Al­bert Bor­man­nil­ta Hitlerin kans­lias­ta vas­tauk­sen:

Hy­vä rou­va Cra­mer! Her­ra Hit­ler on vas­taa­not­ta­nut kir­jeen­ne 7. ke­sä­kuul­ta. Val­het­ta, et­tä nat­si­puo­lue ai­koo ai­heut­taa in­flaa­tio­ta tai et­tä jäl­kim­mäi­nen oli­si seu­raus sen val­taan­tu­los­ta, le­vi­tet­tiin jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti jo edel­li­sen vaa­li­kam­pan­jan ai­ka­na vas­tus­ta­jiem­me toi­mes­ta, ja it­se asias­sa juu­ri nii­den puo­luei­den ta­hol­ta, jot­ka ovat it­se syyl­li­siä vii­mei­seen in­flaa­tioon. Lii­tän mu­kaan pie­nen esit­teen, jo­ka ker­too suh­tau­tu­mi­ses­tam­me tä­hän val­hee­seen. Sak­sa­lai­sel­la ter­veh­dyk­sel­lä, Al­bert Bor­mann

Lui­se Cra­me­ria ei hä­vet­tä­nyt ar­vos­tel­la Hit­le­riä, ei­kä hän epä­röi­nyt huo­maut­taa nat­sien ta­lous­po­li­tii­kan mah­dol­li­sis­ta viois­ta. Hän tun­si ym­mär­tä­vän­sä nais­ten nä­ke­myk­set pa­rem­min kuin Hit­ler. Nat­seil­la oli vain puo­li vuot­ta en­nen val­taan­nousua yhä vai­keuk­sia saa­da kan­na­tus­ta nai­sää­nes­tä­jil­tä, jot­ka vai­kut­ti­vat mie­hiä huo­les­tu­neem­mil­ta Sak­san vuo­den 1923 tu­hoi­san hy­pe­rin­flaa­tion tois­tu­mi­ses­ta. Nat­sit oli­vat on­gel­mas­ta niin huo­lis­saan, et­tä he tun­si­vat tar­peel­li­sek­si vas­ta­ta Cra­me­ril­le. Hen­ki­lö­koh­tai­nen aja­tus­ten­vaih­to Hitlerin hen­ki­lö­kun­nan ja tu­ki­joi­den kes­ken oli rat­kai­se­van tär­ke­ää hä­nen ima­gol­leen ja puo­lu­een me­nes­tyk­sel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.